BRUGERBETINGELSER/GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

Andre vigtige oplysninger:

* Databeskyttelseserklæring

Følgende brugerbetingelser regulerer betingelserne for brug af hjemmesider og/eller mobile apps, der tilhører F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig (efterfølgende benævnt "operatør").

Brugere kan på operatørens websites og/eller i dennes apps bl.a. hente oplysninger, der er stillet til rådighed af operatøren. Derudover har brugere bl.a. mulighed for at uploade tekst, billeder, data, grafik, filmsekvenser osv. til operatørens websites og/eller til dennes apps. Indhold, som brugere har uploadet, kan hentes af andre brugere og selvfølgelig af dem selv.

For at give mulighed for et gnidningsfrit og kultiveret forhold mellem voksne mennesker med mange forskellige synspunkter og livsholdninger kan det ikke undgås, at operatøren er nødt til at anmode brugerne om deres accept af visse regler og fremgangsmåder.

Ved at bruge operatørens mobile apps til iOS- og Android-enheder (efterfølgende benævnt "mobile apps") erklærer brugeren sig indforstået med disse brugerbetingelsers anvendelse. Brugerbetingelser fra brugere, der er i strid med disse brugerbetingelser, bliver ikke en del af aftalen.

Operatøren forbeholder sig ret til at tilpasse eller ændre disse brugerbetingelser. I tilfælde af en tilpasning eller ændring af disse brugerbetingelser bliver brugerne informeret via e-mail fire uger før deres ikrafttrædelse. Hvis brugeren ikke gør indsigelse mod de nye brugerbetingelsers anvendelse inden for fire uger efter modtagelsen af ovennævnte e-mail, anses de ændrede brugerbetingelser for accepteret. I tilfælde af indsigelse har operatøren ret til at afslutte kontraktforholdet. Operatøren vil i den e-mail, der indeholder de ændrede betingelser, gøre brugeren særligt opmærksom på betydningen af denne fire ugers frist.

1. Operatørens tjenester

Operatøren stiller websites og mobile apps til rådighed, som brugerne kan bruge til bl.a. at uploade eller på anden vis tilføje indhold. Operatøren giver bl.a. mulighed for, at dette indhold kan hentes.

Det er gratis at logge på operatørens websites og/eller mobile apps og bruge dem. Der er ingen omkostninger forbundet med blot at logge på og bruge operatørens websites og/eller mobile apps, hvis man har et basis-medlemskab. Funktioner mod betaling er tydeligt markeret som sådanne og kan – hvis det ønskes – reserveres særskilt af brugeren.

Operatørens tilbud henvender sig udelukkende til voksne personer med handleevne, juridiske personer og personselskaber. Mindreårige må ikke logge på operatørens websites og/eller mobile apps.

Operatøren kontrollerer principielt ikke det indhold, der uploades og indtastes af brugerne. Operatøren kan derfor ikke garantere, at indholdet er korrekt, relevant eller dets kvalitet. På trods af dette forholder operatøren sig ret til efter eget skøn at afvise, at indhold og oplysninger i bl.a. profiler offentliggøres, at korrigere eller at slette det og/eller at spærre brugeres konto midlertidigt eller permanent. Dette kommer især i betragtning, hvis operatøren får kendskab til en overtrædelse af disse generelle forretningsbetingelser eller lovbestemmelser, hvis falske oplysninger afsløres, eller hvis der skulle foreligge andre vigtige årsager.

Som beskyttelse mod fakes og useriøse udbydere forbeholder operatøren sig ret til fra tid til anden at kontrollere brugernes konti for ægthed eller formel rigtighed og til dette formål at anmode brugerne om bestemte dokumenter, f.eks. verificeringsbilleder eller kopier af id-kort. Brugerne kan frit vælge at reagere på en sådan anmodning fra operatøren. Hvis brugerne ikke efterkommer anmodningen, forbeholder operatøren sig ret til at slette kontoen.

Brugerne har ikke krav på at bruge operatørens tjenester, og/eller at indhold på operatørens websites og/eller mobile apps offentliggøres. I tilfælde af overtrædelser af disse generelle forretningsbetingelser, lovbestemmelser eller, hvis der foreligger andre vigtige årsager, f.eks. en forstyrrelse af det harmoniske forhold mellem brugerne af operatørens websites og/eller apps, kan operatøren give brugerne virtuelt adgangsforbud, dvs. udelukke dem fra at kunne bruge operatørens tjenester fremover.

Medlemmer, der har fået adgangsforbud, må ikke logge på operatørens websites igen. Hvis adgangsforbud omgås ved hjælp af nye registreringer under et nyt pseudonym, slettes kontoens data omgående, efter at operatøren har fået kendskab til dem. Der indledes juridiske skridt mod tidligere medlemmer med adgangsforbud, der forsøger at registrere igen gentagne gange.

I tilfælde af alvorlige personlige angreb, fornærmelser, bagvaskelse og trusler eller anden strafferetlig relevant handling forbeholder operatøren sig ret til at inddrage de retshåndhævende myndigheder. En situation, der medfører en ændring, afvisning, sletning, spærring eller tildeling af et virtuelt adgangsforbud, vurderes efter operatørens eget skøn.

Operatøren kan til enhver tid ændre, udvide eller begrænse platformens tjenester, funktioner og indhold. Hvis det drejer sig om funktioner mod betaling, vil operatøren sørge for en korrekt kompensation.

Brugerne kommunikerer med hinanden, f.eks. via ClubMail, uden operatørens moderatorers indsigt. Såfremt operatøren har en lovbestemt, retlig eller administrativ forpligtelse, kan operatøren gennemføre passende undersøgelser og videregive relevant bevismateriale til myndighederne.

Hvis en brugers gratis konto ikke bliver brugt i mere end 3 måneder, kan operatøren slette denne konto uden yderligere kommentarer. Der kan i dette tilfælde ikke gøres krav på lagring eller udlevering af data.

2. Indgåelse af en aftale/konti

For at bruge de mobile apps' funktioner skal brugere registrere sig gratis. Registreringen forudsætter, at brugeren har en gyldig e-mail adresse. Under registreringen kan brugerne vælge et brugernavn og en adgangskode. De får derefter en personlig konto (brugerkonto). Eventuelle indtastningsfejl før bestillingen afgives kan korrigeres på bestillingssiden. Ved at registrere sig som medlem eller oprette en profil afgiver medlemmet et tilbud på at indgå en brugsaftale. Der kan ikke gøres krav på at indgå en aftale. Indgåelsen af aftalen bekræftes med registreringen. Dette kræver ikke en særlig accept fra operatørens side. Aftalens tekst lagres ikke hos operatøren. I øjeblikket er det kun muligt at indgå en aftale på tysk.

Brugen af operatørens tjenester er gratis for basisfunktionerne. Brugerne kan tilkøbe forskellige merværdier. Brugerne får et klart overblik over de pågældende priser på operatørens websites og i dennes mobile apps før det endelige køb. Operatøren forbeholder sig ret til at ændre disse priser når som helst.

I forbindelse med reservering af funktioner mod betaling for en bestemt periode tegner brugeren et abonnement, der alt efter den valgte periode automatisk forlænges, såfremt brugeren ikke opsiger det med den fastlagte frist på 24 timer til udløbet af den pågældende periode.

Det er kun tilladt at have én konto pr. person. For par er det tilladt at oprette en solo-profil udover deres fælles par-profil. Det er tilladt for kommercielle udbydere at oprette en ekstra profil, der udelukkende er til privat brug. I tilfælde af en overtrædelse af denne regel forbeholder operatøren sig ret til at slette brugerens konto.

Kommercielle tilbud eller brugere med finansielle interesser skal gøre dette tydeligt i profilen og anvende den pågældende kontotype ved tilmeldingen. Efter anmodning fra operatøren skal brugeren dokumentere sin egenskab af kommerciel bruger ved for eksempel at fremlægge et næringsbrev el. lign. En tilsidesættelse af denne forpligtelse giver operatøren ret til at slette kontoen.

3. Fortrydelsesvejledning for forbrugere

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for fjorten dage. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra dagen for aftalens indgåelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informeres os, operatøren

F&P GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 12
D - 04107 Leipzig
E-mail: support@joyce.app

om din beslutning om at fortryde denne aftale ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. i et brev sendt med posten eller en e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis du sender meddelelsen om, at du gør brug af din fortrydelsesret, før fortrydelsesfristen udløber.

Retsvirkninger af fortrydelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi omgående og senest inden for fjorten dage fra den dag, vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale, tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, vi har tilbudt). Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har anvendt under den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet med dig. Vi beregner under ingen omstændigheder vederlag på grund af denne tilbagebetaling.

Standardfortrydelsesformular

Hvis du ønsker at fortryde aftalen, bedes du udfylde denne formular og returnere den:

Til F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, D - 04107 Leipzig, E-mail: support@joyce.app

Hermed fortryder jeg/vi (*) den aftale, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelse (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Forbrugerens (forbrugernes) navn
Forbrugerens (forbrugernes) adresse
Forbrugerens (forbrugernes) underskrift (kun ved meddelelse på papir)
Dato

(*) Det ikke relevante overstreges

Slut på fortrydelsesvejledningen

4. Brugernes forpligtelser

Brugere forpligter sig ved registreringen til udelukkende at angive sande, fuldstændige og aktuelle oplysninger om deres person og at opfylde nødvendige minimumskrav for indstilling af indhold på operatørens websites og/eller i dennes mobile apps. Du vil opdatere disse data ved ændringer. Hvis en ændring på kontoen er nødvendig, som brugeren ikke selv har indflydelse på, skal operatøren informeres. Hvis der er begrundet tvivl om dataenes ægthed, kan operatøren spærre kontoen midlertidigt for at beskytte de andre medlemmer mod mulige fakes og forlange et bevis for ægtheden af brugeren. Hvis brugeren ikke efterkommer denne anmodning, er operatøren berettiget til at slette kontoen.

Formået med adgangskoder er at udelukke, at websites og/eller de mobile apps bliver brugt af uautoriserede personer. De må ikke videregives til tredjemand, skal beskyttes mod tredjemands adgang og bør for ens egen sikkerheds skyld ændres med regelmæssige mellemrum. Operatøren vil aldrig spørge brugeren om sin adgangskode. Adgangskoden skal også ændres ved mistanke om misbrug, og operatøren skal informeres omgående.

Brugeren er selv ansvarlig for sine aktiviteter, oplysninger og sit indhold og er forpligtet til at overholde lovens bestemmelser. Dette vedrører især ophavsret, varemærkebeskyttelse og beskyttelse af mindreårige. Brugere garanterer, at de har alle nødvendige rettigheder til det indhold, de har oplyst i operatørens database, at brugen og/eller udnyttelsen af dette indhold ikke strider mod nogen af tredjemands rettigheder (f.eks. tredjemands ret til sit eget billede, navnerettigheder, ret til tegn), og at det indstillede indhold ikke er i strid med bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelser eller i lovens bestemmelser. Medlemmet forpligter sig efter operatørens anmodning til at dokumentere, at medlemmet er rettighedshaver af indholdet.

Samtlige brugere er forpligtet til at overholde de spilleregler, der er tilgængelige på operatørens websites og/eller i dennes mobile apps under "Hjælp og kontakt". Hertil hører blandt andet en respektfuld omgang med de andre medlemmer og en venlig omgangstone. Enhver bruger forpligter sig til ikke at fornærme, true, provokere eller på nogen måde genere andre brugere.

Brugere forpligter sig til kun at oplyse indhold på eller overføre indhold til operatørens websites og/eller dennes mobile apps, der ikke er klassificeret som "forbudt indhold" i punkt 6 i disse generelle forretningsbetingelser.

Derudover forpligter brugere sig til udelukkende at hente eller bruge operatørens tjenester med almindelige smartphones eller tablets, der er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau. Enhver foranstaltning, der påvirker, omgår eller hindrer, eller som kan påvirke, omgå eller hindre en korrekt gennemførelse af operatørens tjenester, er strengt forbudt. Dette gælder især for foranstaltninger eller angreb, der er angivet nedenfor: XSS, SQL-Injection, CSRF, Phishing, DoS, DDos, Brute-Force, Session-Capturing, automatiseret eller scriptstyret adgang og andre manuelle og automatiske angreb eller indgreb i operatørens tjenesters tekniske infrastruktur. Operatøren vil sende enhver overtrædelse af disse regler til de kompetente retshåndhævende myndigheder.

Brugere forpligter sig til at fritage operatøren og/eller virksomheder, der er forbundet med operatøren, og operatørens og/eller ansatte, repræsentanter, selskabsdeltagere og medhjælpere i virksomheder, der er forbundet med operatøren, for alle krav som tredjemand gør gældende på grund af en krænkelse af dennes rettigheder på grund at det indhold, som brugeren har oplyst på operatørens websites og/eller i dennes mobile apps eller som gøres gældende over for operatøren og/eller virksomheder, der er forbundet med operatøren og operatørens og/eller ansatte, repræsentanter, selskabsdeltagere og medhjælpere i de virksomheder, der er forbundet med operatøren, på grund af at brugeren på anden vis bruger operatørens tjenester. Brugeren bærer omgående på anfordring alle omkostninger til operatørens nødvendige retlige forsvar inklusiv samtlige sags- og advokatomkostninger.

5. Tildeling af rettigheder

Brugeren giver ved at overføre eller uploade sit indhold (tekst, fotos, grafik, filmsekvenser osv.) operatøren gratis, simpel, rumlig og tidsmæssig ubegrænset brugsrettighed til at anvende, modificere, vise, reproducere, formidle og gøre det fremsendte indhold tilgængeligt på eller via operatørens ovennævnte tjenester.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du for eksempel uploader billeder til din profil, så bliver de efter behov tilpasset i størrelsen ("modificeret") og vist for de, der besøger din profil ("reproduceret"). Alt indhold du poster tilhører dog altid dig. Ingen må anvende dit indhold uden dit udtrykkelige samtykke – hverken kommercielt eller til undersøgelser eller andet.

6. Forbudt indhold

I forbindelse med brugen af platformen skal den gældende lovgivning overholdes, og tredjeparts rettigheder må ikke krænkes. For brugeren er det især forbudt at indrykke

at anvende lovbeskyttet indhold (f.eks. af lov om ophavsret eller af varemærkeret) uden at være berettiget til det eller at placere links til andre telemedier med ulovligt indhold.

Erotiske emner med relation til mindreårige hører ikke hjemme i JOYCE.

Ethvert indhold om narkotika, medicin og legemsbeskadigende eller sundhedsfarlige praksisser er principielt ikke tilladt og kræver en undtagelsesvis tilladelse fra moderatorerne.

Desuden er det forbudt for brugeren at chikanere eller bedrage andre af platformens brugere eller medarbejdere og at mistænkeliggøre eller provokere disse offentligt.

Det er forbudt for brugere at misbruge operatørens service direkte eller indirekte til reklameformål, dvs. at formidle telefonnumre, mailadresser, links, sms-numre eller andre kontaktmuligheder til andre brugere med kommerciel kontakt som formål. Det er især forbudt at sende 0900-servicenumre eller andre overtakserede numre til andre brugere. På udbyderens hjemmeside er det også forbudt at henvise til lignende (kommercielle eller ikke kommercielle) udbud af tjenesteydelser med henblik på optagelse af kontakt eller at oprette identisk eller næsten identisk indhold flere gange.

Brugen forpligter sig til kun at indrykke kvalificerede bidrag og kommentarer, som passer til den pågældende kontekst (f.eks. den pågældende gruppe, det pågældende forum eller billede). Omgangstonen skal være høflig og saglig. Saglig kritik er ønsket, personlige angreb og hadkommentarer skal undlades ligesom diskussioner om moderatorafgørelser.

Bidrag og kommentarer, som overtræder ovenstående regler, kan modereres eller slettes. Brugere kan midlertidigt eller varigt udelukkes fra den fortsatte brug af forummet eller platformen.

Det er udtrykkeligt forbudt at tilbyde og efterspørge seksuelle ydelser i JOYCE. Relevant indhold eller profiler, der tilbyder sex mod betaling, bliver fjernet. Dette kan også ske efterfølgende, hvis finansielle interesser fra profilbeskrivelsen, fra klager via ClubMails eller chats, indlæg i foraene eller andetsteds bliver kendt.

7. Funktioner mod betaling/opsigelse

Der tilbydes funktioner mod betaling på operatørens websites og/eller i dennes mobile apps. Brugerne får et klar overblik over de pågældende priser på operatørens websites og/eller i dennes mobile apps før det endelige køb. Operatøren forbeholder sig ret til at ændre disse priser når som helst.

Hvis operatøren tilbyder funktioner mod betaling, bestemmes de vigtigste forpligtelser efter de aftalte betingelser. For at kunne behandle betalinger for medlemskaber mod betaling samarbejder operatøren med eksterne betalingsudbydere. Med købet af et medlemskab erklærer brugeren sig indforstået med disse betalingsudbyderes generelle forretningsbetingelser. De generelle forretningsbetingelser findes på de pågældende betalingsudbyderes websites.

Brugere kan til enhver tid opsige deres gratis medlemskab af operatørens tjenester. For medlemskaber mod betaling ophører kontraktforholdet efter brugerens opsigelse med udløbet af den aftalte periode. Til opsigelse finder brugerne i deres konto-indstillinger på operatørens websites og/eller i dennes mobile apps en relevant funktion til sletning af kontoen. Det er også muligt at opsige medlemskabet via fax eller e-mail.

Hvis operatøren på grund af brugerbetingelserne ændrer, spærrer, kontrollerer, sletter eller giver adgangsforbud til konti, forbliver betalingsforpligtelser for et medlemskab mod betaling uberørt deraf og beløb, som brugeren allerede har betalt, bliver ikke tilbagebetalt af operatøren.

8. Garanti

De databaser og andre tekniske anordninger, som operatøren har stillet til rådighed, er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau. Operatøren bestræber sig på at garantere den størst mulige tilgængelighed til platformen. På trods af dette kan der på grund af problemer, som operatøren ikke har indflydelse på (force majeure, tredjemands indgreb osv.) eller på grund af vedligeholdelsesarbejde, forekomme midlertidige begrænsninger af adgangen til operatørens tjenester. Operatøren kan ikke holdes ansvarlig for, at dennes mobile apps konstant er tilgængelige eller kan hentes og hæfter ikke for nedetider på grund af nødvendigt pleje- og vedligeholdelsesarbejde eller nye fejl, for så vidt de ikke var forudsigelige og også kunne ske for en samvittighedsfuld gennemsnitlig programmør.

Operatøren kan heller ikke holdes ansvarlig for det uploadede indholds ægthed og opbevaring. Hvis en konto bliver slettet, ændret eller spærret på grund af en manglende overholdelse af disse brugerbetingelser, kan der ikke stilles krav om at få udleveret det indhold og de kommunikationsdata, der er lagret sammen med kontoen.

9. Ansvarsbegrænsninger

Alle krav om skadeserstatning over for operatøren er uafhængigt af den retlige begrundelse udelukket, medmindre operatøren, dennes retlige repræsentanter eller medhjælpere har handlet med forsæt eller grov uagtsomhed. Operatørens ansvar for skader på liv, legeme og helbred og ansvar ifølge produktansvarsloven berøres ikke. Ved tilsidesættelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser hæfter operatøren for enhver uagtsomhed, dog kun til den forudsigelige skades størrelse.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder også for virksomheder, der er forbundet med operatøren, og for operatørens ansattes, repræsentanters, selskabsdeltageres og medhjælperes personlige ansvar og/eller for de virksomheder, der er forbundet med operatøren.

10. Krænkelser

Operatøren respekterer tredjemands rettigheder og er derfor interesseret i at forhindre offentliggørelse af krænkende indhold, der er oplyst af brugere. Hvis en bruger mener, at indhold krænker dennes rettigheder (f.eks. ret til eget billede, navnerettigheder, varemærkerettigheder) eller andre rettigheder, beder operatøren om en detaljeret meddelelse. Operatøren vil omgående se på alle alvorlige meddelelser om krænkelser og indlede passende juridiske skridt. Enhver form for misbrug bliver straffet.

11. Rettigheder til databasen

Samtlige rettigheder (ophavs-, varemærke-, og andre rettigheder) til databasesystemet, databasen og det indstillede indhold, data og andre elementer tilhører udelukkende operatøren. Brugernes eventuelle rettigheder til det indhold, de har oplyst, berøres ikke.

Henvisninger til ophavsret eller andre noter om rettigheder på operatørens website eller i dennes mobile apps må ikke ændres.

Indholdet i operatørens database må under ingen omstændigheder benyttes til at opbygge en egen database i nogen form for medie eller til kommerciel dataudnyttelse eller til at afgive oplysninger.

Det er forbudt at integrere eller på anden vis forbinde databasen eller databasens enkelte elementer med andre databaser eller metadatabaser.

12. Tvistbilæggelse

EU-Kommissionen stiller på følgende URL en platform til online-tvistbilæggelse (OS-platform) til rådighed: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Operatøren er hverken forpligtet eller klar til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

13. Afsluttende bestemmelser

Udelukkende tysk ret finder anvendelse. Ved aftaler med forbrugere fra udlandet er obligatoriske krav eller beskyttelsen i henhold til retspraksis i det pågældende bopælsland fortsat gældende og finder anvendelse.

Værneting for alle krav fra og på grund af brugen af operatørens tjenester er Leipzig, Tyskland, såfremt brugeren er erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov (HGB). Det samme er gældende, hvis brugeren efter indgåelse af aftalen flytter sin bopæl til udlandet eller ikke har et almindeligt værneting i Tyskland.

Hvis enkelte bestemmelser i disse brugerbetingelser helt eller delvist ikke skulle være gyldige, eller hvis de helt eller delvist skulle blive ugyldige på et senere tidspunkt, berøres ingen dele af disse brugerbetingelser, der ikke er berørt heraf. Den ugyldige bestemmelse erstattes afde lovbestemmelser, der økonomisk set kommer tættest på den ønskede bestemmelse. Det samme er gældende, hvis der er mangler i disse brugerbetingelser.