Προστασία δεδομένων

Η προστασία του απορρήτου και της ταυτότητας σου είναι πολύ σημαντική για εμάς, την F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Γερμανία. Στο σημείο αυτό ενημερώνουμε για τη συμβατή με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων επεξεργασία των δεδομένων σου βάσει των σήμερα ισχυόντων διατάξεων (ΓΚΠΔ). Η δήλωση προστασίας δεδομένων αφορά στις παρεχόμενες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εφεξής καλούμενες γενικά «Προσφορά/Ηλεκτρονική προσφορά» και ειδικότερα «Πλατφόρμα».

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βασικά μόνο, εφόσον αυτά απαιτούνται για τη διάθεση λειτουργικής ηλεκτρονικής προσφοράς καθώς και για τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες μας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται τακτικά μόνο μετά τη συναίνεσή σου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η προηγούμενη λήψη συναίνεσης για πρακτικούς λόγους και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από νομοθετικές διατάξεις.

1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την επεξεργασία καθώς και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της εταιρείας


1.1 Υπεύθυνος επεξεργασίας

Οι παρούσες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από την:

F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Γερμανία

Email: dsb@fp.de

1.2 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της εταιρείας είναι τα παρακάτω:

F&P GmbH

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Γερμανία

Email: dsb@fp.de

2. Γενικά για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής μας προσφοράς υπόκειται στη φυσική δυναμική του διαδικτυακού κλάδου και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να υπεισέλθουμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Στόχος μας είναι με την παρούσα δήλωση να εξετάσουμε τα σημαντικά στοιχεία της επεξεργασίας δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο άτομο ή ένα άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί. Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα, για να μπορέσουμε να διαθέσουμε την επιθυμητή από εσένα προσφορά υπηρεσιών και να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις καθώς και για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις απαιτούμενες προσυμβατικές ενέργειες, που πραγματοποιούνται βάσει της ζήτησής σου. Περαιτέρω στόχοι επεξεργασίας είναι κυρίως οι εξής:

Η διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τη νομική βάση της συλλογής τους, τους σκοπούς επεξεργασίας και τις νόμιμες περιόδους διατήρησης τους. Σε περίπτωση παροχής συναίνεσης τα δεδομένα διαγράφονται μετά από ανάκληση της συναίνεσης εφόσον δεν υπάρχουν περαιτέρω λόγοι που να δικαιολογούν την επεξεργασία και δεν ισχύει μια νόμιμη περίοδος διατήρησης. Εφόσον είναι σημαντικές οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης, τα δεδομένα διαγράφονται μετά την παρέλευση της βασικής προθεσμίας διατήρησης. Κατά τα λοιπά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται γενικά όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους και η διαγραφή τους δεν αντιτίθεται σε καμία νομική υποχρέωση διατήρησης τους. Σε περίπτωση εργαλείων τρίτων παρόχων, θα πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες διαγραφής - εφόσον δεν αναφέρονται ρητά - από τη δήλωση προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου εργαλείου από την πλευρά του τρίτου παρόχου.

3. Επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση των προσφορών μας

Οι προσφορές μας είναι προσβάσιμες μέσω διαφόρων οδών πρόσβασης. Η πρόσβαση στις προσφορές μας είναι εν μέρει δωρεάν και σε άλλα μέρη είναι δυνατή μόνο έναντι χρέωσης.  Ορισμένες προσφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς, ενώ άλλες απαιτούν εγγραφή και σύναψη σύμβασης χρήστη δωρεάν ή έναντι χρέωσης. Κατά τη χρήση των προσφορών, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς ή από παρόχους υπηρεσιών. Οι σκοποί, οι διαδικασίες επεξεργασίας και οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία περιγράφονται λεπτομερέστερα παρακάτω.

3.1 Χρησιμοποιούμενες τεχνικές χωρίς την εκ νέου αναγνώριση των χρηστών

Σε κάθε περίπτωση επιλογής των ηλεκτρονικών προσφορών μας αποστέλλονται αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή μας. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα επονομαζόμενο αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες καταγράφονται και αποθηκεύονται μέχρι να διαγραφούν αυτόματα:

Τα δεδομένα που αναφέρονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από τους σκοπούς συλλογής δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το άτομό σου. Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν απαιτείται πλέον η επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

3.2 Χρησιμοποιούμενες τεχνικές για την εκ νέου αναγνώριση των χρηστών

Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για την αναγνώριση της συσκευής, προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε ορισμένες λειτουργίες, να αξιολογούμε σφάλματα και να προβάλλουμε περιεχόμενο και πληροφορίες ανάλογα με τον χρήστη. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αναγνώρισης συσκευών για να μπορούμε να εκχωρούμε υπηρεσίες επί πληρωμή σε συσκευές και να προσφέρουμε ειδοποιήσεις push ως μέρος της λειτουργίας της εφαρμογής. Για την αναγνώριση της συσκευής, χρησιμοποιούμε το «Ad ID» για συσκευές iOS και το «Google Advertising ID» για συσκευές Android. Δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα αναγνωριστικά για τον έλεγχο των διαφημίσεων.

3.3 Κατά την εγγραφή για ενημερωτικό δελτίο

Εφόσον έχεις συναινέσει ρητά σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση για να σου αποστέλλουμε τακτικά το ενημερωτικό δελτίο. Για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου αρκεί η χορήγηση μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν απαιτείται πλέον η επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Η κατάργηση της εγγραφής είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω ενός συνδέσμου στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά μπορείς ανά πάσα στιγμή να αποστείλεις με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση dsb@fp.de την επιθυμία σου για κατάργηση της εγγραφής.

3.4 Σε περίπτωση χρήσης εντύπων επικοινωνίας και λειτουργιών υποστήριξης

Εάν έχεις οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σου προσφέρουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι απαραίτητο να παρέχεται μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια ενεργή σύνδεση, ώστε να γνωρίζουμε ποιος έστειλε το αίτημα και για να μπορέσουμε να το απαντήσουμε. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να παρέχονται εθελοντικά.

Η επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την απάντηση σε αίτημα επικοινωνίας μαζί μας πραγματοποιείται είτε σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ προκειμένου να εκτελεστούν προσυμβατικά μέτρα ή για να είναι δυνατή η εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων είτε σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ με βάση την οικειοθελή συγκατάθεσή σου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για τη δημιουργία επαφής ή επικοινωνίας διαγράφονται αυτόματα μετά τη διεκπεραίωση του αιτήματος που έχεις υποβάλει.

Επιπρόσθετα για τους εγγεγραμμένους χρήστες υφίσταται η δυνατότητα να δηλώνουν περιεχόμενο και να υποβάλλουν αιτήματα υποστήριξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποθηκεύουμε το ποιος έχει στείλει το αίτημα, ποιο είναι το περιεχόμενο του αιτήματος και κατά περίπτωση ποιο ήταν το περιεχόμενο ενός μηνύματος που πραγματοποιήθηκε. Στο σύστημα υποστήριξης διατηρείται η συνομιλία με τον χρήστη. Οι κλήσεις μέσω των τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης διενεργούνται χωρίς αποθήκευση δεδομένων, εκτός και αν ήταν αναγκαστικά απαραίτητη η νομιμοποίηση του καλούντα για την διασαφήνιση της πράξης και πραγματοποιήθηκε από τον καλούντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις φυλάσσεται η πράξη που αναφέρεται στη συνομιλία ή η ενδεχομένως η πράξη που δεν έχει διασαφηνιστεί ακόμα με τη μορφή ενός κουπονιού υποστήριξης.

Η επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό της παροχής υποστήριξης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ βάσει της οικειοθελούς συναίνεσης που έχεις χορηγήσει, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.1, εδ. 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ για την εκπλήρωση συμβατικών ή προσυμβατικών ζητημάτων με εμάς ή έναν συνδεδεμένο πάροχο πληρωμών καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχείο γ και στοιχείο στ του ΓΚΠΔ για τη διασφάλιση της επεξεργασίας των μηνυμάτων περιεχομένου, για παράδειγμα μηνυμάτων, τα οποία σύμφωνα με το NetzDG πρέπει να καταγράφονται υποχρεωτικά.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από εμάς για τη χρήση λειτουργιών υποστήριξης διαγράφονται αυτόματα μετά την διεκπεραίωση του ερωτήματος που έχεις υποβάλλει, εφόσον δεν υφίσταται καμία νομική υποχρέωση για την περαιτέρω αποθήκευση αυτών των δεδομένων.

3.5 Κράτηση ενός προϊόντος στα καταστήματα εφαρμογών

Όταν αγοράζεις ένα προϊόν ή μια συνδρομή μέσω καταστημάτων εφαρμογών (iTunes ή Google Play Store), το αναγνωριστικό συναλλαγής της διαδικασίας αγοράς και το αγορασμένο προϊόν ή συνδρομή αποθηκεύονται με σκοπό την αντιστοίχιση στον λογαριασμό σου.

Η βάση για την αποθήκευση αυτών των δεδομένων προκύπτει από την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. β του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν απαιτείται πλέον η επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

3.6 Λογαριασμοί και προφίλ χρήστη

Ως χρήστης της διαδικτυακής μας προσφοράς, είσαι ελεύθερος να χρησιμοποιήσεις την προσφορά ως επισκέπτης χωρίς καταχωρημένο λογαριασμό ή να εγγραφείς ως χρήστης για να χρησιμοποιήσεις άλλες λειτουργίες. Το εύρος των λειτουργιών χωρίς εγγραφή ενδέχεται να είναι πολύ περιορισμένο.

Όταν επισκέπτεσαι την ηλεκτρονική προσφορά μας, δημιουργείται μια συμβατική σχέση. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1 στοιχ. Β του ΓΚΠΔ με σκοπό την εκπλήρωση σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Χωρίς συνδρομή που αποκτήθηκε συνειδητά και με ρητή συναίνεση μετά την εγγραφή, δεν προκύπτουν κατά τα λοιπά καθόλου έξοδα.

Δεν είσαι νομικά υποχρεωμένος να παρέχεις δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να συνάψουμε μια σύμβαση χρήστη με εσένα, απαιτούνται ορισμένα υποχρεωτικά στοιχεία. Η παροχή πρόσθετων δεδομένων είναι εύλογη. Εάν δεν διαθέσεις συγκεκριμένα δεδομένα ή αντιταχθείς στη χρήση τους, τότε γενικά δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες στο μέγιστο βαθμό.

3.6.1 Επισκέπτης

Ως επισκέπτης, η ηλεκτρονική προσφορά μας είναι προσβάσιμη χωρίς υποχρέωση στο πλαίσιο των βασικών λειτουργιών και περιεχομένου που παρέχουμε. Ταυτόχρονα συλλέγονται δεδομένα χρήσης και τεχνικά δεδομένα για την παράδοση και τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου, τα οποία περιγράφονται αντίστοιχα στην παρούσα δήλωση. Δεν πραγματοποιείται συλλογή προσωπικών δεδομένων πέρα ​​από αυτό. Ως επισκέπτης, δεν μπορούν να εισαχθούν άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, γι' αυτό δεν πραγματοποιείται καμία επεξεργασία και αποθήκευση ως προς αυτό. Για ειδικούς τύπους χρήσης, όπως η εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο που δεν απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή, ισχύουν οι αντίστοιχες δηλώσεις στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Ως επισκέπτης, μπορεί κανείς να επιλέξει μια αντίστοιχη φόρμα εγγραφής με σκοπό την εγγραφή ενός λογαριασμού χρήστη. Εάν ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής, πρέπει να καταχωρίσεις τα σχετικά δεδομένα που προκύπτουν από τη μάσκα εισαγωγής. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορείς να νομιμοποιήσεις τη διεύθυνση email σου (opt-in). Εάν δεν πραγματοποιηθεί «opt-in», τα δεδομένα διαγράφονται ξανά αμέσως.

3.6.2 Εγγεγραμμένος χρήστης

Έχεις τη δυνατότητα να εγγραφείς παρέχοντας πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ποια άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς, προκύπτει από την εκάστοτε μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να μπορούμε να παρέχουμε το φάσμα των υπηρεσιών που επιθυμείς κατά την εγγραφή σου στο πλαίσιο της υπάρχουσας σχέσης χρήσης.

Επιπλέον, η επιλογή παροχής πληροφοριών σου δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσεις την εικόνα σου εντός της κοινότητας και να αυξήσεις τις ευκαιρίες επαφών. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, όνομα χρήστη, ηλικία, περιοχή και προσωπικές προτιμήσεις. Για ορισμένες λειτουργίες και πληροφορίες έχεις στη διάθεσή σου πρόσθετες ρυθμίσεις απορρήτου. Η ένδειξη μπορεί έτσι να ενεργοποιηθεί ή να αποφευχθεί.

Τα ευαίσθητα δεδομένα, όπως η ακριβής ημερομηνία γέννησης ή η διεύθυνση email, γενικά δεν είναι ορατά δημόσια και συλλέγονται και αποθηκεύονται μόνο για εσωτερική χρήση. Μπορούμε να κανονίσουμε τη μεταφορά σε έναν ή περισσότερους εκτελούντες την επεξεργασία που χρησιμοποιούν επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για εσωτερική χρήση που αποδίδεται σε εμάς. Η μοναδική, ετήσια εμφάνιση των γενεθλίων την ίδια την ημέρα των γενεθλίων μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις απορρήτου. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων που παρέχονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή.

Για να διασφαλιστούν διάφορες λειτουργίες, αποθηκεύονται δεδομένα που μόνο εσύ μπορείς να δεις. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το εσωτερικό σύστημα αλληλογραφίας για επικοινωνία, τους επισκέπτες του προφίλ σου και άλλα δεδομένα που γενικά δεν εμφανίζονται στο δημόσιο προφίλ ή έχουν εξαιρεθεί από την εμφάνιση μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου.

Για στατιστικούς λόγους και για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας, συλλέγουμε βασικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς από εγγεγραμμένο χρήστη σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση σχετικών συμβάντων.

Διάφορα δεδομένα μπορούν να παρέχονται από σένα εθελοντικά. Και σε αυτήν την περίπτωση σκοπός της αποθήκευσης και επεξεργασίας είναι η γενική παροχή της ηλεκτρονικής προσφοράς με λειτουργίες κοινότητας (άρθρο 6, παρ.1, εδ.1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ). Υπάρχει επίσης έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ, να καθιστούμε προσβάσιμα συγκεκριμένα δεδομένα με τη μορφή «προφίλ» εντός της ηλεκτρονικής προσφοράς και να συνδέουμε λειτουργίες, οι οποίες εξυπηρετούν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών προσφορών στο πλαίσιο των προσδοκιών του συνόλου όλων των χρηστών για τη βασική λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών προσφορών.

Κατόπιν αιτήματος, παρέχουμε πληροφορίες ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται. Επιπλέον, διορθώνουμε ή διαγράφουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος ή υπόδειξης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις αποθήκευσης ή δέσμευσης που αντιτίθενται σε αυτό. Τα δεδομένα που δεν συνδέονται με την αποθήκευση διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους κατά κανόνα με τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας βρίσκεται στη διάθεσή σου σχετικά με αυτό ως αρμόδιος επικοινωνίας.

3.7 Έλεγχος αυθεντικοποίησης και νόμιμης ηλικίας

Με τον συνδυασμό ελέγχου αυθεντικοποίησης και νόμιμης ηλικίας, το JOYclub δεσμεύεται για συνεπή δράση κατά των απομιμήσεων και για τη διασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων. Στο JOYclub μπορούν όλα τα μέλη να πιστοποιηθούν ως γνήσια δωρεάν και σε μερικά λεπτά. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η νόμιμη ηλικία.

Ως μέρος του ελέγχου γνησιότητας και της ηλικίας, εξετάζουμε μια εγγραφή βίντεο για να ελέγξουμε την αυθεντικότητα των πληροφοριών στο προφίλ σου, ιδίως όσον αφορά το φύλο και τη νόμιμη ηλικία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορούμε να ζητήσουμε να προσκομιστεί ένα έγγραφο ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές εντός της Γερμανίας και μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα με σκοπό τον έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου το υλικό του βίντεο που προσκομίζεται, το οποίο μπορούν να δουν αποκλειστικά οι ελεγκτές της ομάδας της JOY, διαγράφεται αμετάκλητα. Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους.

Με τον απομονωμένο έλεγχο γνησιότητας, λαμβάνουμε μόνο μια φωτογραφία σου για σκοπούς επαλήθευσης.

Η συμμετοχή στον συνδυασμό ελέγχου γνησιότητας και νόμιμης ηλικίας και στον έλεγχο γνησιότητας είναι εθελοντική. Ως εκ τούτου, η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σου σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ καθώς και με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 2 της κρατικής συνθήκης για την προστασία της νεολαίας στα μέσα ενημέρωσης, JMStV, για τον έλεγχο της νόμιμης ηλικίας. Τα δεδομένα διαγράφονται πλήρως αμέσως μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου.

Η επαλήθευση με το βίντεο δεν είναι ο μόνος τρόπος για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος γνησιότητας/ηλικίας. Για παράδειγμα, έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος σε μια τέτοια επιτόπια εξέταση.

3.8 Διαγωνισμοί & έρευνες

Με τη συμμετοχή σε έρευνες και διαγωνισμούς υφίσταται η δυνατότητα να κερδίσεις εικονικά καθώς και φυσικά αντικείμενα. Στην τελευταία περίπτωση, η αποστολή στον νικητή είναι απαραίτητη, για την οποία συλλέγουμε τη διεύθυνση αποστολής και το πραγματικό όνομα. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ με σκοπό την αποστολή των βραβείων.

Τα δεδομένα διεύθυνσης διαγράφονται μετά την επιτυχή αποστολή.

4. Διαβίβαση δεδομένων

Τα προσωπικά σου δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω.

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν:

5. Εργαλεία παρακολούθησης και ανάλυσης

Τα μέτρα παρακολούθησης και ανάλυσης που αναφέρονται παρακάτω και χρησιμοποιούνται από εμάς πραγματοποιούνται με βάση το άρθρο 6, παρ.1, εδ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Με τα μέτρα παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται, θέλουμε να διασφαλίσουμε έναν σχεδιασμό που βασίζεται στις ανάγκες και τη συνεχή βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών μας προσφορών. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα μέτρα παρακολούθησης για να καταγράφουμε στατιστικά τη χρήση των ηλεκτρονικών μας προσφορών και για να τις αξιολογήσουμε με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας για σένα. Τα συμφέροντα αυτά πρέπει να θεωρούνται θεμιτά κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης.

Μπορείτε να βρείτε τους εκάστοτε σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων και κατηγορίες δεδομένων στα αντίστοιχα εργαλεία παρακολούθησης.

5.1 Google

Χρησιμοποιούμε προϊόντα και εργαλεία της Google Ireland Limited (εφεξής καλούμενη Google). Για δεδομένα που επεξεργάζεται η Google, ισχύουν διαφορετικές διατάξεις προστασίας δεδομένων της εταιρείας Google. Αυτές μπορείς να τις δεις εδώ: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Στη συνέχεια θα μάθεις πως χρησιμοποιούμε ειδικότερα τα προϊόντα.

Χρησιμοποιούμε το Google Firebase για τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών μας και για την εμφάνιση ειδοποιήσεων push. Οι ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τη χρήση από σένα και τη διάρκεια χρήσης μεταφέρονται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό μας. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση IP σου δε συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους (απόκρυψη IP).

Μπορείτε να απενεργοποιήσεις τη χρήση του Google Firebase στην εφαρμογή ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και τον τρόπο λειτουργίας της σε σχέση με το Google Firebase καθώς και την περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων μπορείς να βρεις στη διεύθυνση https://firebase.google.com/support/privacy/

Η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6, παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. α) και άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ από το έννομο συμφέρον σε δυνατότητες για το σχεδιασμό βάσει αναγκών και τη συνεχή βελτιστοποίηση των εφαρμογών μας και για την εμφάνιση ειδοποιήσεων push .

Έχεις το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σου, να αντιταχθείς ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ.

Μπορείς να αποτρέψεις την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σου. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες τις λειτουργίες των ηλεκτρονικών προσφορών μας στο μέγιστο βαθμό.

Μπορείς να απενεργοποιήσεις την εξατομικευμένη διαφήμιση για σένα στις ρυθμίσεις για τη διαφήμιση στο Google. Οδηγίες σχετικά βρίσκεις στη διεύθυνση https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

5.2 Χρήση της τεχνολογίας AppsFlyer

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του παρόχου AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Israel («AppsFlyer», www.appsflyer.com), για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους που οι χρήστες γνωρίζουν την εφαρμογή μας και πως αυτοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή μας. Για αυτό συγκεντρώνονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες, τη συμπεριφορά χρήσης τους στο διαδίκτυο και το περιεχόμενο των σελίδων που επιλέγουν. Αυτό αφορά ειδικότερα στοιχεία σχετικά με:

Από τη μία πλευρά, το AppsFlyer χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό μας για να αναλύσει και να αξιολογήσει την απόδοση των μέτρων μάρκετινγκ και των καναλιών μάρκετινγκ της εταιρείας μας, για να καθορίσει πώς ανταποκρίνονται οι χρήστες σε συγκεκριμένες καμπάνιες, πώς χρησιμοποιούν την εφαρμογή και πως αλληλεπιδρούν με αυτήν. Τα παραπάνω δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση μεμονωμένων χρηστών ή για την αντιστοίχισή τους σε συγκεκριμένο άτομο. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την αποτροπή περιπτώσεων της λεγόμενης «απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου», δηλαδή χειριστικών και δόλιων ενεργειών σε σχέση με τα μέτρα μάρκετινγκ που εφαρμόζουμε. Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν, το AppsFlyer μπορεί να μας δείξει εάν συγκεκριμένες ενέργειες σε σχέση με την εφαρμογή μας (π.χ. λήψη ή εγκατάσταση) προκλήθηκαν από παραποίηση. Αυτό εξυπηρετεί επίσης το οικονομικό μας συμφέρον, καθώς τέτοιες ενέργειες που προκαλούνται από απάτη μέσω κινητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αμοιβή των συνεργατών μας (δίκτυα διαφημίσεων/ιστοσελίδες συνεργατών που τοποθετούν τις διαφημίσεις μας). Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επομένως στη λεγόμενη ρήτρα εξισορρόπησης συμφερόντων στο άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ και εντός του πεδίου εφαρμογής του έννομου συμφέροντός μας που περιγράφεται παραπάνω.

Εάν θέλεις να αποτρέψεις τη συλλογή των δεδομένων σου από το AppsFlyer, μπορείς να βρεις το στοιχείο «Διαγνωστικά και χρήση» στην ενότητα «Απόρρητο» των ρυθμίσεων της εφαρμογής, το οποίο μπορείς να απενεργοποιήσεις. Με την απενεργοποίηση, δεν διαβιβάζονται δεδομένα στο AppsFlyer.

6. Άλλοι πάροχοι

6.1 Βίντεο και GIF

6.1.1 Σύστημα αναπαραγωγής YouTube και Vimeo

Για την ενσωμάτωση βίντεο χρησιμοποιούμε τους παρόχους YouTube και Vimeo. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του YouTube είναι η εταιρεία YouTube LLC με κύρια επαγγελματική έδρα στην οδό 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Το YouTube εκπροσωπείται από τη Google Ireland Limited με έδρα στην οδό Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Για τα βίντεο του Youtube, που συνδέονται στην ηλεκτρονική μας προσφορά, έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση διευρυμένης προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δε συλλέγονται και δεν αποθηκεύονται πληροφορίες από τους επισκέπτες της ηλεκτρονικής μας προσφοράς στο Youtube, εκτός και αν αυτά συμβάλλουν στην αναπαραγωγή του βίντεο. Περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων και υποδείξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων από το YouTube (Google) θα βρεις στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de και https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Vimeo είναι η Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων και υποδείξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων υπάρχουν στη διεύθυνση https://vimeo.com/privacy.

6.1.2 Giphy, Tenor

Για την ενσωμάτωση κινούμενων εικόνων (τα επονομαζόμενα GIF) χρησιμοποιούμε τους παρόχους Tenor και Giphy. Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Tenor είναι η Tenor, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων και υποδείξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων θα βρεις στη https://tenor.com/legal-privacy.

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Giphy είναι η Giphy Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014. Περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων και υποδείξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων θα βρεις στη διεύθυνση https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3 Υποδείξεις

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε οπτικά χρήσιμες πληροφορίες.

Εάν επιλέξεις την ηλεκτρονική μας προσφορά, δεδομένα όπως η διεύθυνση IP σου μπορούν να μεταβιβαστούν πίσω στις πλατφόρμες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ενσωμάτωσης δεδομένων. Για να αποφύγεις τη ρύθμιση των cookies παρακολούθησης κατά την αναπαραγωγή βίντεο, μπορείς να εμποδίσεις την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής που χρησιμοποιείς. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής προσφοράς μας στο μέγιστο βαθμό.

Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν τα δεδομένα. Ενημερώσου σχετικά απευθείας από τους παρακάτω αναφερόμενους συνδέσμους στους εκάστοτε παρόχους και προσάρμοσε εφόσον απαιτείται της ρυθμίσεις σου απορρήτου.

6.2 Βιντεοσυνομιλία

Εάν χρησιμοποιείς τη λειτουργία συνομιλίας μέσω βίντεο από τον πάροχο Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, USA (εφεξής Nexmo), τα πραγματικά δεδομένα περιεχομένου ροής κατά τη διάρκεια της συνομιλίας (η εικόνα βίντεο και το κομμάτι ήχου), καθώς και τα μεταδεδομένα και τα δεδομένα επικοινωνίας που απαιτούνται από την ενσωμάτωση από την πλευρά του πελάτη (χρόνος και διάρκεια χρήσης, αναγνώριση πηγής και στόχου, τοποθεσία, διεύθυνση IP) διαβιβάζονται στον διακομιστή του παρόχου. Η αποθήκευση πραγματοποιείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία της συνομιλίας και την επιβολή μέτρων ασφαλείας.

Αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για την παροχή της υπηρεσίας συνομιλίας μέσω βίντεο και νομιμοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας από τον πάροχο Nexmo. Τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία σε διακομιστές σε διαφορετικές χώρες. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε τρίτες χώρες, τότε διασφαλίζεται ότι οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ ισχύουν για αυτήν την επεξεργασία και, ως εκ τούτου, διασφαλίζονται επαρκείς εγγυήσεις για κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τη Nexmo θα λάβεις εδώ: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

6.3 Ειδοποιήσεις push

Χρησιμοποιούμε το AWS Pinpoint, μια τεχνολογία από την Amazon Web Services EMEA Sarl, Rue Plaetis 5, 2338 Luxembourg, για να μπορούμε να σου στέλνουμε προσωπικές ειδοποιήσεις push. Αυτό συμβαίνει μόνο εάν συμφωνήσεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις push κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής ή αργότερα στις ρυθμίσεις. Με την αποδοχή αποστέλλεται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής στον διακομιστή και τον πάροχο υπηρεσιών μας, ο οποίος μας επιτρέπει να ταξινομήσουμε και να στείλουμε συγκεκριμένα τα μηνύματα. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σου σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ. Μπορείς να ανακαλέσεις αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας και πάλι τις ειδοποιήσεις push.

7. Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων

Έχεις το δικαίωμα:

8. Δικαίωμα εναντίωσης

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, έχεις το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείς στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν λόγοι για αυτό, οι οποίοι προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σου ή η ένσταση στρέφεται κατά της άμεσης διαφήμισης. Στην πρώτη περίπτωση, τα δεδομένα σου διαγράφονται εκτός και εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σου, ή εάν η επεξεργασία χρησιμοποιείται για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Στην τελευταία περίπτωση, έχεις ένα γενικό δικαίωμα εναντίωσης, το οποίο εφαρμόζεται από εμάς χωρίς να προσδιορίσουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Αν θέλεις να κάνεις χρήση του δικαιώματός ανάκλησης ή εναντίωσης, αρκεί η αποστολή ενός email στη διεύθυνση dsb@fp.de.

9. Ασφάλεια δεδομένων

Κατά την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές προσφορές μας, χρησιμοποιούμε την ευρέως διαδεδομένη μέθοδο SSL (Secure Socket Layer) σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από τη συσκευή σου. Αυτή είναι συνήθως η κρυπτογράφηση 256-bit. Εάν η συσκευή σου δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256 bit, χρησιμοποιούμε αντ’ αυτού την τεχνολογία 128 bitv3.

Χρησιμοποιούμε επίσης κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σου από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, μερική ή πλήρη απώλεια, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

10. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων είναι επί του παρόντος έγκυρη με ημερομηνία αναθεώρησης την 01.09.2021.

Λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης των ηλεκτρονικών μας προσφορών ή λόγω αλλαγών νομικών ή επίσημων απαιτήσεων, μπορεί να καταστεί απαραίτητη η τροποποίηση της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. Μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση και να αποθηκεύσεις την τρέχουσα δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.