Όροι χρήσης / Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες: * Δήλωση προστασίας δεδομένων 

Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ρυθμίζουν τους όρους για τη χρήση του ιστότοπου και/ή των εφαρμογών για φορητές συσκευές της F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Γερμανία (εφεξής «πάροχος»). Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο στους ιστότοπους και/ή τις εφαρμογές του παρόχου. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώνουν κείμενα, εικόνες, δεδομένα, γραφικά, ακολουθίες ταινιών κ.λπ. στους ιστότοπους ή/και τις εφαρμογές του παρόχου. Στο περιεχόμενο που μεταφορτώνουν οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση άλλοι χρήστες και φυσικά οι ίδιοι. Για να καταστεί δυνατή η ομαλή και καλλιεργημένη συνύπαρξη μεταξύ ενηλίκων με τις πιο διαφορετικές απόψεις και στάσεις για τη ζωή, είναι σημαντικό ο πάροχος να ζητά από τους χρήστες να συμφωνούν με ορισμένους κανόνες και διαδικασίες. Ο χρήστης με τη χρήση των εφαρμογών για φορητές συσκευές για συσκευές iOS και Android (εφεξής καλούμενες «εφαρμογές για φορητές συσκευές») του παρόχου δηλώνει ότι συμφωνεί με την εγκυρότητα των παρόντων όρων χρήσης. Αντικρουόμενοι όροι χρήσης από τους χρήστες δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμογής ή τροποποίησης των όρων χρήσης. Σε περίπτωση προσαρμογής ή τροποποίησης των όρων χρήσης, οι χρήστες θα ενημερωθούν μέσω email τέσσερις εβδομάδες πριν τεθούν οι εν λόγω όροι σε ισχύ. Εάν ο χρήστης δεν αντιταχθεί στην ισχύ των νέων όρων χρήσης εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήψη του email, οι τροποποιημένοι όροι χρήσης θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτοί. Σε περίπτωση ένστασης, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμβατική σχέση. Ο πάροχος θα ενημερώσει χωριστά τον χρήστη για τη σημασία αυτής της περιόδου των τεσσάρων εβδομάδων στο email που περιέχει τους τροποποιημένους όρους.

1. Υπηρεσίες του παρόχου

Ο πάροχος παρέχει ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες για να μεταφορτώσουν ή να ενσωματώσουν με άλλο τρόπο περιεχόμενο. Ο πάροχος καθιστά δυνατή, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο. Η εγγραφή στους ιστότοπους ή/και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου καθώς και η χρήση τους είναι δωρεάν. Με την απλή εγγραφή και χρήση των ιστότοπων ή/και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του παρόχου στο πλαίσιο της βασικής συνδρομής δεν προκύπτει κανένα κόστος. Οι επιλογές επί πληρωμή επισημαίνονται με σαφήνεια ως τέτοιες και ο χρήστης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει κράτηση ξεχωριστά. Η προσφορά του παρόχου απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα ικανά προς εργασία, νομικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες. Απαγορεύεται η εγγραφή ανήλικων ατόμων στους ιστότοπους ή/και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου. Ο πάροχος δεν ελέγχει το περιεχόμενο που μεταφορτώνουν και εισάγουν οι χρήστες. Επομένως, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα, την καταλληλότητα και την ποιότητά του. Ωστόσο, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να διορθώσει ή να διαγράψει τη δημοσίευση περιεχομένου και στοιχείων, μεταξύ άλλων σε προφίλ, κατά την κρίση του ή/και να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα το λογαριασμό του χρήστη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ο πάροχος αντιληφθεί παραβίαση αυτών των Γενικών Όρων Συναλλαγών ή νομικών διατάξεων, εάν αποκαλυφθούν ψευδείς πληροφορίες ή εάν υπάρχουν άλλοι σημαντικοί λόγοι. Για προστασία από πλαστές και αμφίβολες προσφορές, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα σε δεδομένη στιγμή να ελέγχει τους λογαριασμούς χρηστών ως προς τη γνησιότητα ή την ορθότητά τους και να ζητά συγκεκριμένα για αυτό έγγραφα, όπως φωτογραφίες πιστοποίησης ή αντίγραφα δελτίων ταυτότητας από τους χρήστες. Οι χρήστες μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν εάν θα ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο αίτημα του παρόχου. Εάν οι χρήστες δεν συμμορφωθούν με το αίτημα, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού. Οι χρήστες δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του παρόχου και/ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο στους ιστότοπους ή/και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Γενικών Όρων Συναλλαγών, νομικών διατάξεων ή εάν συντρέχουν άλλοι σημαντικοί λόγοι, όπως η διακοπή της αρμονικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών των ιστότοπων ή/και των εφαρμογών, ο πάροχος μπορεί να επιβάλει εικονική απαγόρευση στους χρήστες, δηλαδή να τους αποκλείσει από μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του. Τα μέλη στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος, απαγορεύεται να εγγραφούν εκ νέου στις προσφορές του παρόχου. Εάν οι απαγορεύσεις εισόδου παρακαμφθούν με νέα εγγραφή με νέο ψευδώνυμο, τα δεδομένα του λογαριασμού θα διαγραφούν αμέσως αφού γίνουν γνωστά. Εναντίον πρώην αποκλεισμένων μελών που προσπαθούν επανειλημμένα να εγγραφούν εκ νέου, θα ληφθούν νομικά μέτρα με κόστος. Σε περίπτωση σοβαρών προσωπικών επιθέσεων, προσβολών, δυσφήμισης και απειλών ή άλλης εγκληματικής συμπεριφοράς, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τις αρχές επιβολής του νόμου. Η αξιολόγηση μιας κατάστασης που οδηγεί σε αλλαγή, απόρριψη, διαγραφή, αποκλεισμό ή έκδοση εικονικής απαγόρευσης εισόδου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του παρόχου. Οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες και το περιεχόμενο της πλατφόρμας μπορούν να αλλάξουν, να επεκταθούν ή να περιοριστούν από τον πάροχο ανά πάσα στιγμή. Όσον αφορά τις επιλογές επί πληρωμή, ο πάροχος θα φροντίσει για κατάλληλη αποζημίωση. Η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, π.χ. μέσω του ClubMail, πραγματοποιείται χωρίς να έχουν σε αυτήν πρόσβαση οι συντονιστές του παρόχου. Εφόσον υπάρχει νομική, δικαστική ή επίσημη υποχρέωση του παρόχου, ο πάροχος μπορεί να πραγματοποιήσει αντίστοιχη έρευνα και να διαβιβάσει τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία στις αρχές. Εάν ο δωρεάν λογαριασμός ενός χρήστη δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 3 μήνες, μπορεί να διαγραφεί από τον πάροχο χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει αξίωση για την αποθήκευση ή παράδοση δεδομένων.

2. Σύναψη σύμβασης/Λογαριασμοί

Για να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες των εφαρμογών για φορητές συσκευές, ο χρήστης πρέπει να εγγραφεί χωρίς χρέωση. Η εγγραφή προϋποθέτει μια έγκυρη διεύθυνση email του χρήστη. Κατά την εγγραφή, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια λαμβάνουν έναν προσωπικό λογαριασμό (λογαριασμό χρήστη). Τυχόν σφάλματα εισαγωγής πριν από την υποβολή της παραγγελίας μπορούν να διορθωθούν στη σελίδα παραγγελίας. Με την εγγραφή του ως μέλος ή τη δημιουργία προφίλ, το μέλος υποβάλλει προσφορά για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης της χρήσης. Δεν υπάρχει αξίωση για τη σύναψη σύμβασης. Με την επιτυχή εγγραφή επιβεβαιώνεται η σύναψη της σύμβασης. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή από τον πάροχο. Το κείμενο της σύμβασης δεν αποθηκεύεται από τον πάροχο. Προς το παρόν, υπάρχει η δυνατότητα σύναψης σύμβασης μόνο στη γερμανική γλώσσα. Η χρήση των υπηρεσιών του παρόχου είναι δωρεάν ως προς τις βασικές λειτουργίες. Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν διάφορες προστιθέμενες αξίες έναντι χρέωσης. Οι εκάστοτε τιμές εμφανίζονται ξεκάθαρα και ευδιάκριτα στους χρήστες στις ιστοσελίδες και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου πριν από την τελική αγορά. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αυτών των τιμών ανά πάσα στιγμή. Στο πλαίσιο της κράτησης λειτουργιών επί πληρωμή για μια συγκεκριμένη περίοδο, ο χρήστης συνάπτει μια συνδρομή που παρατείνεται αυτόματα ανάλογα με την επιλεγμένη περίοδο, εκτός εάν ο χρήστης την ακυρώσει εντός της καθορισμένης περιόδου των 24 ωρών πριν από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Επιτρέπεται μόνο ένας λογαριασμός ανά άτομο. Τα ζευγάρια εκτός από το κοινό προφίλ ζευγαριού, επιτρέπεται να δημιουργήσουν και ένα προφίλ μόνος του ο καθένας. Οι επαγγελματικοί πάροχοι επιτρέπεται να δημιουργούν ένα πρόσθετο προφίλ για καθαρά ιδιωτική χρήση. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη. Οι επαγγελματικές προσφορές ή οι χρήστες με οικονομικά συμφέροντα πρέπει να το αναφέρουν αυτό στο προφίλ τους και να χρησιμοποιούν τον αντίστοιχο τύπο λογαριασμού κατά την εγγραφή τους. Κατόπιν αιτήματος του παρόχου, ο χρήστης πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό της ιδιότητάς του ως επαγγελματικού χρήστη, προσκομίζοντας για παράδειγμα την επαγγελματική του άδεια ή κάτι παρόμοιο. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης, ο πάροχος δικαιούται να διαγράψει τον λογαριασμό.

3. Οδηγίες υπαναχώρησης για καταναλωτές

Δικαίωμα υπαναχώρησης Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς αιτιολόγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ενημερώσετε εμάς, τον πάροχο, την F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Γερμανία

Email: support@joyce.app με μια σαφή δήλωση (π.χ. μια ταχυδρομική επιστολή ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το συνημμένο δείγμα φόρμας υπαναχώρησης, αυτό όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε το μήνυμα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης. Συνέπειες υπαναχώρησης Εάν υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέγετε διαφορετικό είδος παράδοσης από την οικονομικότερη βασική παράδοση που προσφέρεται από εμάς), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για αυτήν την επιστροφή χρημάτων, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τέλη για αυτήν την επιστροφή χρημάτων. Δείγμα φόρμας υπαναχώρησης  Εάν θέλετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς: Προς την F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Γερμανία, email: support@joyce.app Με την παρούσα εγώ/εμείς (*) ανακαλώ/ανακαλούμε τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων εμπορευμάτων (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*) Υποβολή στις (*)/Λήψη στις (*)

Όνομα καταναλωτή(ών)

Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο σε περίπτωση ειδοποίησης σε χαρτί)

Ημερομηνία (*) Διαγράψτε αυτό που δεν ισχύει Τέλος των οδηγιών υπαναχώρησης

4. Υποχρεώσεις των χρηστών

Κατά την εγγραφή τους, οι χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν μόνο αληθείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες για τους εαυτούς τους και να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση περιεχομένου στους ιστότοπους ή/και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου. Θα ενημερώνουν αυτά τα δεδομένα σε περίπτωση αλλαγών. Εάν είναι απαραίτητη μια αλλαγή στον λογαριασμό, την οποία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ο ίδιος ο χρήστης, πρέπει να ενημερωθεί ο πάροχος. Εάν υπάρχουν δικαιολογημένες αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα των δεδομένων, ο πάροχος μπορεί να αποκλείσει προσωρινά τον λογαριασμό για να προστατεύσει τα άλλα μέλη από πιθανές απομιμήσεις και να απαιτήσει αποδεικτικό γνησιότητας από τον χρήστη. Εάν ο χρήστης δεν συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα, τότε ο πάροχος έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό. Οι κωδικοί πρόσβασης χρησιμοποιούνται με σκοπό τον αποκλεισμό μη εξουσιοδοτημένων ατόμων από τη χρήση των ιστοτόπων ή/και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν πρέπει να μεταβιβάζονται σε τρίτους, πρέπει να προστατεύονται από την πρόσβαση τρίτων και πρέπει επίσης να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για την προσωπική ασφάλεια. Ο πάροχος δεν θα ζητήσει ποτέ από τους χρήστες τον κωδικό πρόσβασής τους. Εάν υπάρχει υποψία κακόβουλης χρήσης, πρέπει επίσης να αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης και να ενημερωθεί αμέσως ο πάροχος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τις δικές του δραστηριότητες, στοιχεία και περιεχόμενο και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές διατάξεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τομείς των πνευματικών δικαιωμάτων, της προστασίας των εμπορικών σημάτων και της προστασίας των ανηλίκων. Οι χρήστες εγγυώνται ότι έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο που έχουν τοποθετήσει στη βάση δεδομένων του παρόχου, ότι η χρήση ή/και η εκμετάλλευση αυτού του περιεχομένου δεν έρχεται σε σύγκρουση με δικαιώματα τρίτων (π.χ. το δικαίωμα στη δική τους εικόνα, το δικαίωμα στο όνομα, δικαιώματα εμπορικού σήματος τρίτου μέρους) και ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται δεν παραβιάζει τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων Συναλλαγών ή τις νομοθετικές διατάξεις. Το μέλος υποχρεούται να αποδείξει την κυριότητα του περιεχομένου κατόπιν αιτήματος του παρόχου. Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Οδηγό της Κοινότητας που είναι προσβάσιμος στους ιστότοπους ή/και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου στην ενότητα "Βοήθεια και επικοινωνία". Στον εν λόγω οδηγό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η μεταχείριση των άλλων μελών με σεβασμό και φιλικό τόνο. Κάθε χρήστης δεσμεύεται να μην προσβάλει, να μην απειλεί, να μην προκαλεί ή να μην παρενοχλεί άλλους χρήστες με κανέναν τρόπο. Οι χρήστες δεσμεύονται να αναρτούν στους ιστότοπους ή/και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου ή να μεταδίδουν στον πάροχο μόνο περιεχόμενο που δεν έχει ταξινομηθεί ως «απαγορευμένο περιεχόμενο» στο εδάφιο 6 των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών. Επιπλέον, οι χρήστες υποχρεούνται να επιλέγουν ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του παρόχου αποκλειστικά μέσω smartphone ή tablet τελευταίας τεχνολογίας. Οποιαδήποτε μέτρα που χρησιμοποιούνται ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βλάψουν, να παρακάμψουν ή να εμποδίσουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του παρόχου απαγορεύονται αυστηρά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μέτρα ή τις επιθέσεις που αναφέρονται παρακάτω: XSS, SQL injection, CSRF, phishing, DoS, DDos, Brute-Force, Session-Capturing, αυτοματοποιημένη ή ελεγχόμενη από σενάριο πρόσβαση και άλλες μη αυτόματες και αυτόματες επιθέσεις ή παρεμβάσεις στην τεχνική υποδομή των υπηρεσιών του παρόχου. Ο πάροχος θα αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του κανονισμού στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Τέλος, οι χρήστες υποχρεούνται να απαλλάξουν τον πάροχο ή/και τις συνδεδεμένες εταιρείες του καθώς και τους υπαλλήλους του ή/και τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, τους μετόχους και τους αντιπροσώπους των συνδεδεμένων εταιρειών του από όλες τις αξιώσεις τρίτων λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους από τα περιεχόμενα που αναρτά ο χρήστης στους ιστότοπους και/ή στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου, ή λόγω άλλης χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου από τον χρήστη κατά του παρόχου ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών του και των εργαζομένων του ή/και των εργαζομένων, εκπροσώπων, μετόχων και αντιπροσώπων συνδεδεμένων εταιρειών. Με το πρώτο αίτημα, ο χρήστης αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για την απαραίτητη νομική υπεράσπιση από τον πάροχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων.

5. Εκχώρηση δικαιωμάτων

Με τη διαβίβαση ή τη μεταφόρτωση του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σεκάνς ταινιών κ.λπ.), ο χρήστης εκχωρεί στον πάροχο το δωρεάν, απλό, χωρικά και χρονικά απεριόριστο δικαίωμα χρήσης να μεταβάλει, να προσφέρει, να καθιστά προσβάσιμο, να αναπαράγει και να διανέμει το διαβιβαζόμενο περιεχόμενο στις υπηρεσίες ή μέσω των υπηρεσιών του παρόχου που περιγράφονται παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό για σένα; Εάν για παράδειγμα, ανεβάσεις φωτογραφίες για το προφίλ σου, τότε αυτές θα προσαρμοστούν εφόσον απαιτείται στο μέγεθός («τροποποιηθούν») και θα εμφανιστούν («αναπαραχθούν») στους επισκέπτες του προφίλ σου. Το περιεχόμενο όμως όλων των αναρτήσεών σου ανήκει πάντα σε σένα. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό σου χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σου – ούτε εμπορικά ούτε για μελέτες ή οτιδήποτε άλλο.

6. Απαγορευμένο περιεχόμενο

Κατά τη χρήση της πλατφόρμας, πρέπει να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία και να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα τρίτων. Συγκεκριμένα, ο χρήστης απαγορεύεται

να αναρτά προσβλητικό, συκοφαντικό, ρατσιστικό, απεχθές, βίαιο, ανήθικο ή μεροληπτικό περιεχόμενο,

ψευδείς δηλώσεις γεγονότων,

πολιτικό ή ιδεολογικό περιεχόμενο, εφόσον αυτό δεν σχετίζεται με συγκεκριμένα για την πλατφόρμα θέματα ή προωθεί πολιτικά κόμματα ή ιδεολογίες,

να χρησιμοποιεί περιεχόμενο που προστατεύεται από το νόμο (π.χ. από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων) χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος για αυτό ή να τοποθετεί συνδέσεις σε άλλα τηλεμέσα με παράνομο περιεχόμενο. Οποιοδήποτε περιεχόμενο σχετικά με ναρκωτικά, φάρμακα και πρακτικές που είναι επιβλαβείς για το σώμα ή για την υγεία γενικά δεν επιτρέπεται και απαιτείται η κατ’ εξαίρεση έγκριση των συντονιστών. Επιπλέον, απαγορεύεται στον χρήστη να παρενοχλεί, να εξαπατά, να κατηγορεί δημόσια ή να προκαλεί άλλους χρήστες ή εργαζόμενους της πλατφόρμας. Απαγορεύεται στους χρήστες να κάνουν κατάχρηση της υπηρεσίας του παρόχου άμεσα ή έμμεσα για διαφημιστικούς σκοπούς, δηλαδή να διανέμουν αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνδέσμους, αριθμούς SMS ή άλλες δυνατότητες επικοινωνίας με σκοπό την εμπορική επαφή με άλλους χρήστες. Ειδικότερα απαγορεύεται η αποστολή υπηρεσιών πρόσθετου τέλους 0900 ή άλλοι αριθμοί υπηρεσιών υπεραξίας σε άλλους χρήστες. Επιπλέον, απαγορεύεται η αναφορά σε συγκρίσιμες (εμπορικές ή μη) προσφορές υπηρεσιών στον ιστότοπο του παρόχου για λόγους επικοινωνίας και η δημιουργία πολλές φορές πανομοιότυπου ή σχεδόν πανομοιότυπου περιεχομένου. Ο χρήστης δεσμεύεται να δημοσιεύει μόνο εγκεκριμένες αναρτήσεις και σχόλια που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε πλαίσιο (π.χ. την εν λόγω ομάδα, φόρουμ ή εικόνα). Ο τόνος της συνομιλίας πρέπει να είναι ευγενικός και αντικειμενικός. Είναι επιθυμητή η αντικειμενική κριτική, ενώ οι προσωπικές επιθέσεις και το μίσος πρέπει να αποφεύγονται, όπως και οι συζητήσεις για αποφάσεις συντονισμού. Οι αναρτήσεις και τα σχόλια που παραβιάζουν τους παραπάνω κανονισμούς μπορούν να τεθούν υπό εξέταση ή να διαγραφούν. Είναι δυνατός ο προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός των χρηστών από την περαιτέρω χρήση του φόρουμ ή της πλατφόρμας. Η προσφορά και η ζήτηση σεξουαλικών υπηρεσιών απαγορεύεται ρητά στη JOYCE. Αντίστοιχα περιεχόμενα ή προφίλ, τα οποία προσφέρουν σεξ έναντι αμοιβής, θα αφαιρούνται. Αυτό μπορεί να γίνει και μεταγενέστερα, εφόσον γνωστοποιηθούν οικονομικά συμφέροντα από την περιγραφή προφίλ, από παράπονα μέσω του ClubMail ή μέσω συνομιλιών, αναρτήσεις στα φόρουμ ή οπουδήποτε αλλού.

7. Επιλογές επί πληρωμή/Καταγγελία

Στους ιστότοπους ή/και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου προσφέρονται επιλογές επί πληρωμή. Οι εκάστοτε τιμές εμφανίζονται ξεκάθαρα και ευδιάκριτα στον χρήστη στον ιστότοπο ή/και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου πριν από την τελική αγορά. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αυτών των τιμών ανά πάσα στιγμή. Εφόσον ο πάροχος προσφέρει επιλογές επί πληρωμή, οι κύριες υποχρεώσεις καθορίζονται από τους εκάστοτε συμφωνημένους όρους. Για να μπορεί να διεκπεραιώνει πληρωμές για συνδρομές επί πληρωμή, ο πάροχος συνεργάζεται με εξωτερικούς παρόχους πληρωμών. Με τη σύναψη μιας συνδρομής επί πληρωμή, οι χρήστες συμφωνούν με την εγκυρότητα των γενικών όρων συναλλαγών αυτών των συνεργατών τιμολόγησης. Οι γενικοί όροι συναλλαγών βρίσκονται στους ιστότοπους των εκάστοτε συνεργατών τιμολόγησης. Οι χρήστες μπορούν να τερματίσουν τη δωρεάν συνδρομή τους που αφορούν τις υπηρεσίες του παρόχου ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση συνδρομών επί πληρωμή, η συμβατική σχέση λήγει μετά την καταγγελία από τον χρήστη στο τέλος της συμφωνηθείσας περιόδου ισχύος. Για την καταγγελία, οι χρήστες θα βρουν μια αντίστοιχη λειτουργία διαγραφής λογαριασμού στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους στους ιστότοπους ή/και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου. Είναι επίσης δυνατή η καταγγελία με φαξ ή email. Στην περίπτωση αλλαγής, αποκλεισμού, ελέγχου ή διαγραφής λογαριασμών από τον πάροχο λόγω των όρων χρήσης ή εάν επιβληθεί απαγόρευση εισόδου, οι υποχρεώσεις πληρωμής σχετικά με μια συνδρομή επί πληρωμή δε θίγονται και δεν πραγματοποιείται από τον πάροχο η επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί από τον χρήστη.

8. Εγγύηση

Οι βάσεις δεδομένων και οι άλλες τεχνικές διατάξεις που διατίθενται από τον πάροχο ανταποκρίνονται στο σημερινό επίπεδο εξέλιξης της τεχνολογίας. Ο πάροχος προσπαθεί να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα της πλατφόρμας. Ωστόσο, λόγω προβλημάτων πέρα ​​από τον έλεγχο του παρόχου (ανωτέρα βία, υπαιτιότητα τρίτων κ.λπ.) ή εργασιών συντήρησης ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί περιορισμοί στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του παρόχου. Ο πάροχος δεν εγγυάται ότι θα υφίσταται η συνεχής πρόσβαση στις εφαρμογές του για φορητές συσκευές και δεν ευθύνεται για διακοπές λειτουργίας λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης ή νέων σφαλμάτων, στο βαθμό που αυτά δεν ήταν προβλέψιμα και επίσης μπορούν να διαφύγουν της προσοχής ενός ευσυνείδητου, μέσου προγραμματιστή. Επιπλέον, ο πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη γνησιότητα και την αποθήκευση των περιεχομένων που μεταφορτώνονται. Εάν ένας λογαριασμός διαγραφεί, αλλάξει ή αποκλειστεί λόγω παραβίασης των όρων χρήσης, δεν υφίσταται αξίωση παράδοσης του περιεχομένου και των δεδομένων επικοινωνίας που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό.

9. Περιορισμοί ευθύνης

Οποιεσδήποτε αξιώσεις για αποζημίωση έναντι του παρόχου αποκλείονται, ανεξάρτητα από το νομικό λόγο, εκτός εάν ο πάροχος, οι νόμιμοι εκπρόσωποί ή οι αντιπρόσωποί του μπορούν να κατηγορηθούν για δόλο ή βαριά αμέλεια. Η ευθύνη του παρόχου για βλάβες στη ζωή, το σώμα και την υγεία, καθώς και η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντος δε θίγεται. Σε περίπτωση παράβασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, ο πάροχος ευθύνεται για οποιαδήποτε αμέλεια, αλλά μόνο μέχρι το ύψος της προβλέψιμης ζημίας. Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν επίσης για εταιρείες που συνδέονται με τον πάροχο και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων, των εκπροσώπων, των μετόχων και των αντιπροσώπων του παρόχου ή/και των εταιρειών που συνδέονται με τον πάροχο.

10. Παραβιάσεις δικαιωμάτων

Ο πάροχος σέβεται τα δικαιώματα τρίτων και ως εκ τούτου ενδιαφέρεται να αποτρέψει τη δημοσίευση παράνομου περιεχομένου που αναρτάται από χρήστες. Εάν ένας χρήστης πιστεύει ότι το περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματά του (π.χ. το δικαίωμα στη δική του εικόνα, δικαιώματα ονόματος, δικαιώματα εμπορικού σήματος) ή άλλα δικαιώματα, τότε ο πάροχος ζητά μια λεπτομερή ειδοποίηση. Ο πάροχος θα εξετάσει άμεσα όλες τις σοβαρές αναφορές σχετικά με νομικές παραβιάσεις και θα προβεί στις κατάλληλες νομικές ενέργειες. Οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση τιμωρείται.

11. Δικαιώματα στην τράπεζα δεδομένων

Όλα τα δικαιώματα (πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας) για το έργο της βάσης δεδομένων, τη βάση δεδομένων και το σύνολο του αναρτημένου περιεχομένου, δεδομένων και άλλων στοιχείων ανήκουν αποκλειστικά στον πάροχο. Τυχόν δικαιώματα των χρηστών στο περιεχόμενο που έχουν δημοσιεύσει δε θίγονται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή των υποδείξεων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ειδοποιήσεων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στον ιστότοπο ή στις εφαρμογές για φορητές συσκευές του παρόχου. Τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων του παρόχου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προσωπικής βάσης δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή μέσων ή για εμπορική αξιοποίηση δεδομένων ή για την παροχή πληροφοριών. Δεν επιτρέπεται η ενοποίηση ή άλλη σύνδεση της βάσης δεδομένων ή μεμονωμένων στοιχείων της βάσης δεδομένων με άλλες βάσεις δεδομένων ή βάσεις μεταδεδομένων.

12. Επίλυση διαφορών

Η Επιτροπή της ΕΕ διαθέτει στην παρακάτω διεύθυνση μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΕΔ): www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ο πάροχος δεν είναι ούτε υποχρεωμένος ούτε πρόθυμος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον μιας αρχής διαιτησίας καταναλωτών.

13. Τελικές διατάξεις

Ισχύει αποκλειστικά το γερμανικό δίκαιο. Στην περίπτωση συμβάσεων με καταναλωτές από το εξωτερικό, οι υποχρεωτικοί κανονισμοί ή η προστασία που παρέχεται από το δικαστικό δίκαιο στην αντίστοιχη χώρα διαμονής παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως. Ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από τη και βασίζονται στη χρήση των υπηρεσιών του παρόχου είναι η Λειψία, Γερμανία, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι έμπορος κατά την έννοια του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα. Το ίδιο ισχύει εάν ο χρήστης μεταφέρει τον τόπο διαμονής του στο εξωτερικό μετά τη σύναψη της σύμβασης ή δεν έχει γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία. Εάν μεμονωμένες διατάξεις αυτών των όρων χρήσης δεν είναι νομικά έγκυρες συνολικά ή εν μέρει ή αργότερα απολέσουν τη νομική τους εγκυρότητα συνολικά ή εν μέρει, δε θίγεται από αυτό η ισχύς όλων των τμημάτων αυτών των όρων χρήσης που δεν επηρεάζονται. Στη θέση του μη έγκυρου κανονισμού, μπαίνουν οι νομοθετικές διατάξεις που προσομοιάζουν περισσότερο στον επιδιωκόμενο κανονισμό από οικονομική άποψη. Το ίδιο ισχύει εάν αυτοί οι Όροι Χρήσης παρουσιάζουν κενά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα («πλατφόρμα ΕΔ») για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Θα βρεις την πλατφόρμα στη διεύθυνση ec.europa.eu/consumers/odr
Δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον μιας αρχής διαιτησίας καταναλωτών.