Lietošanas noteikumi / Vispārējie darījumu noteikumi

Datu aizsardzība

Turpmāk aprakstītie lietošanas noteikumi regulē nosacījumus “F&P GmbH”, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Vācija (turpmāk tekstā – administrators), vietņu un/vai mobilo lietotņu lietošanai. Lietotāji administratora vietnēs un/vai lietotnēs var aplūkot administratora sagatavotu informāciju. Turklāt lietotājiem ir arī iespēja administratora vietnēs un/vai lietotnēs augšupielādēt tekstus, attēlus, datus, grafiskos elementus, video kadru virknes utt. Lietotāju augšupielādēto saturu var aplūkot citi lietotāji un, protams, pats autors. Lai būtu iespējama netraucēta un kulturāla saskarsme starp pieaugušiem cilvēkiem ar visdažādākajiem uzskatiem un atšķirīgu skatu uz dzīvi, ir neizbēgami, ka administratoram no lietotājiem jāsaņem piekrišana noteiktiem nosacījumiem un kārtībai. Lietojot iOS un Android ierīcēm paredzētās administratora mobilās lietotnes (turpmāk tekstā – mobilās lietotnes), lietotājs piekrīt šiem lietošanas noteikumiem. Lietotāju lietošanas nosacījumi, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem, nav līguma sastāvdaļa. Administrators patur tiesības lietošanas noteikumus pielāgot vai grozīt. Ja lietošanas noteikumi tiek pielāgoti vai grozīti, lietotāji par to tiek informēti pa e-pastu četras nedēļas pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā. Ja lietotājs četru nedēļu laikā pēc e-pasta vēstules saņemšanas neiebilst pret jaunajiem lietošanas noteikumiem, tiek uzskatīts, ka viņš grozītos lietošanas noteikumus ir pieņēmis. Iebildumu gadījumā administratoram ir tiesības līgumattiecības izbeigt. Administrators lietotājam uz šo četru nedēļu termiņu norāda atsevišķā e-pasta vēstulē, kurā ietvertas noteikumu izmaiņas.

1. Administratora pakalpojumi

Administrators nodrošina vietņu un mobilo lietotņu darbību, lai lietotāji varētu augšupielādēt vai citā veidā ievietot saturu. Tostarp administrators nodrošina iespēju šo saturu aplūkot. Pieteikšanās administratora vietnēs un/vai mobilajās lietotnēs un to lietošana ir bez maksas. Vienkārši piesakoties un lietojot administratora vietnes un/vai mobilās lietotnes pamata dalības ietvaros, nekādas izmaksas nerodas. Maksas iespējas ir skaidri atzīmētas un, ja lietotājs vēlas, tām var pieteikties atsevišķi. Administratora piedāvājums ir adresēts tikai pilngadīgām, rīcībspējīgām personām, juridiskajām personām un personālsabiedrībām. Nepilngadīgas personas administratora vietnēs un/vai mobilajās lietotnēs nedrīkst pieteikties. Administrators principā neveic lietotāju augšupielādētā un ievadītā satura pārbaudi. Tādēļ viņš nevar garantēt tā pareizību, atbilstību un kvalitāti. Vienlaikus administrators patur tiesības, pēc saviem ieskatiem atteikt satura un informācijas publicēšanu profilos, tos labot vai dzēst un/vai bloķēt lietotāja kontu uz laiku vai pavisam. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad administrators uzzina par šo Vispārējo darījumu noteikumu vai likumdošanas noteikumu pārkāpumu, atklāj nepatiesu informāciju vai tam ir citi svarīgi iemesli. Aizsardzībai pret viltus informāciju un nenopietniem piedāvājumiem administratoram ir tiesības pamatota iemesla dēļ veikt lietotāju kontu īstuma jeb atbilstības pārbaudi un šim nolūkam no lietotājiem pieprasīt noteiktus dokumentus, piemēram, fotoattēlus verifikācijai vai personu apliecinošu dokumentu kopijas. Lietotāji var izvēlēties, vai uz šādu administratora pieprasījumu reaģēt. Ja lietotājs šo pieprasījumu neapmierina, administratoram ir tiesības kontu dzēst. Lietotājam tad nav tiesību lietot administratora pakalpojumus un/vai publicēt administratora vietnēs un/vai mobilajās lietotnēs jebkādu saturu. Ja administrators konstatē Vispārējo darījumu noteikumu, likumdošanas noteikumu pārkāpumus vai ja viņam ir citi svarīgi iemesli, piemēram, tiek traucēta harmoniska saskarsme starp vietņu un/vai mobilo lietotņu lietotājiem, administrators lietotājiem var noteikt virtuālu aizliegumu, t. i., aizliegt turpmāku pakalpojumu izmantošanu. Biedriem, kam ir noteikts aizliegums, atkārtota pieteikšanās administratora piedāvājumam ir liegta. Ja aizliegums tiek apiets, piesakoties no jauna ar citu pseidonīmu, konta dati uzreiz pēc faktu noskaidrošanas tiek dzēsti. Pret kādreizējiem biedriem, kam noteikts aizliegums un kuri veic mēģinājumu pieteikties atkārtoti, notiek vēršanās tiesā, kas savukārt saistās ar noteiktiem izdevumiem. Nopietnu personīgo uzbrukumu, apvainojumu, ļaunu komentāru un draudu vai citādas krimināli sodāmas rīcības gadījumā administratoram ir tiesības vērsties tiesībsargājošajās iestādēs. To, vai situācija var būt par iemeslu kādām izmaiņām, atteikumam, dzēšanai, bloķēšanai vai virtuālā aizlieguma noteikšanai, pēc saviem ieskatiem izvērtē administrators. Administrators jebkurā laikā var mainīt, paplašināt vai ierobežot platformas pakalpojumus, funkcijas un saturu. Ja tās ir maksas opcijas, administrators nodrošina atbilstošu kompensāciju. Komunikācija starp lietotājiem, piem., izmantojot ClubMail, norisinās bez administratora redaktoru iejaukšanās. Ja ar likumu, tiesas spriedumu vai iestādes rīkojumu administratoram ir uzlikts attiecīgs pienākums, administrators var veikt atbilstošu izpēti un nodot iestāžu rīcībā atbilstošus pierādījumus. Ja lietotāja bezmaksas konts nav lietots ilgāk nekā 3 mēnešus, administrators bez papildu paziņošanas to var dzēst. Šādā gadījumā nevar tikt izvirzītas prasības uz datu saglabāšanu vai izsniegšanu.

2. Līguma noslēgšana/konti

Lai varētu izmantot mobilo lietotņu funkcijas, lietotājam jāveic bezmaksas reģistrācija. Priekšnoteikums tam, lai reģistrētos, ir derīga lietotāja e-pasta adrese. Reģistrējoties lietotāji var izvēlēties lietotājvārdu un paroli. Pēc tam viņi iegūst personīgu kontu (lietotāja kontu). Pirms pasūtījuma iesniegšanas pasūtītājs var izlabot iespējamās kļūdas ievadītajos datos. Reģistrējoties biedra statusā jeb izveidojot profilu, biedrs izsaka piedāvājumu noslēgt lietošanas līgumu. Taču prasība noslēgt līgumu nepastāv. Pēc sekmīgas reģistrācijas līguma noslēgšana ir apstiprināta. Īpašs administratora akcepts nav nepieciešams. Līguma teksts neglabājas pie administratora. Šobrīd līgumu iespējams noslēgt tikai vācu valodā. Administratora pakalpojumu pamatfunkcijas ir izmantojamas bez maksas. Lietotāji par maksu var iegādāties dažādus papildinājumus. Atbilstošās cenas lietotājiem pirms galīgās iegādes skaidri un pārskatāmi tiek norādītas administratora vietnēs un mobilajās lietotnēs. Administrators patur tiesības šīs cenas jebkurā laikā mainīt. Piesakoties maksas funkcijām uz noteiktu laiku, lietotājs iegādājas abonementu, kas pēc izvēlēta laika perioda tiek automātiski pagarināts, ja vien lietotājs 24 stundu laikā pirms attiecīgā termiņa beigām to neatsaka. Vienai personai iespējams tikai viens konts. Pāriem līdzās kopīgam pāra profilam ir atļauts izveidot savu individuālo profilu. Komersanti drīkst izveidot papildu profilu privātai lietošanai. Konstatējot šo noteikumu pārkāpumus, administratoram ir tiesības lietotāja kontu dzēst. Komersantiem vai lietotājiem, kam ir finansiālas intereses, skaidri jānorāda uz piedāvājuma komerciālo raksturu un piesakoties jāizvēlas atbilstošā veida konts. Pēc administratora pieprasījuma lietotājam ir jāiesniedz apliecinājums savai komercdarbībai, piemēram, komersanta apliecība vai tml. Ja šī prasība netiek ievērota, administrators ir tiesīgs kontu dzēst.

3. Informācija patērētājiem par atsaukuma tiesībām

Atsaukuma tiesības
Jums ir tiesības, nenorādot iemeslu, četrpadsmit dienu laikā šo līgumu atsaukt. Atsaukuma termiņš ir četrpadsmit dienas kopš līguma noslēgšanas datuma. Lai izmantotu savas atsaukuma tiesības, informējiet mūs, administratoru, “F&P GmbH”,

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Vācija

e-pasts: support@joyce.app, nosūtot nepārprotamu iesniegumu (piem., ar pasta vēstuli vai pa e-pastu) par savu lēmumu atsaukt šo līgumu. Šim nolūkam jūs varat izmantot pievienoto atsaukuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti. Lai tiktu ievērots atsaukuma termiņš, ir pietiekami paziņojumu par atsaukuma tiesību izmantošanu nosūtīt pirms atsaukuma termiņa beigām. Atsaukuma sekas
Ja jūs atsaucat šo līgumu, mums vēlākais četrpadsmit dienu laikā kopš paziņojuma par šī līguma atsaukšanu saņemšanas jums jāatmaksā visi maksājumi, kurus no jums esam saņēmuši, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, ja jūs mūsu piedāvātās standarta piegādes vietā izvēlējāties dārgāku cita veida piegādi). Atmaksai mēs izmantojam to pašu maksāšanas līdzekli, kāds tika izmantots sākotnējā transakcijā, izņemot gadījumus, kad ar jums ir noslēgta cita vienošanās; saistībā ar šo atmaksu jums nekādā gadījumā netiek aprēķināta atlīdzība. Atsaukuma veidlapas paraugs
Ja vēlaties atsaukt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to mums: “F&P GmbH”, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Vācija e-pasts: support@joyce.app
Ar šo es/mēs atsaucu(-am) (*) ar mani/mums (*) noslēgto līgumu par šādu preču iegādi (*)/šādiem pakalpojumiem (*)
Pasūtīšanas datums (*)/saņemšanas datums (*)

Patērētāja(-u) vārds, uzvārds

Patērētāja(-u) adrese

Patērētāja(-u) paraksts (tikai paziņojumiem papīra formātā)

Datums
(*) Neatbilstošo nosvītrot
Informācijas par atsaukuma tiesībām beigas

4. Lietotāju pienākumi

Lietotāji apņemas reģistrējoties norādīt par sevi tikai patiesu, pilnīgu un jaunāko informāciju un izpildīt nepieciešamās minimālās prasības satura ievietošanai administratora vietnēs un/vai mobilajās aplikācijās. Izmaiņu gadījumā lietotāji apņemas datus atjaunot. Ja kontā ir nepieciešams veikt izmaiņas, ko pats lietotājs nevar veikt, viņam jāinformē administrators. Ja ir pamatotas šaubas par datu patiesumu, administrators citu biedru aizsardzībai pret iespējamu viltus informāciju uz laiku var bloķēt kontu un no lietotāja pieprasīt pierādījumus tam, ka dati ir patiesi. Ja lietotājs šo prasību neizpilda, administrators ir tiesīgs kontu dzēst. Paroļu uzdevums ir novērst, lai vietnes un/vai mobilās lietotnes nelietotu nesankcionētas personas. Paroles nedrīkst nodot trešām personām, tās jāsargā no trešo personu piekļuves un savas drošības interesēs regulāri jāmaina. Administrators lietotājam nekad neprasīs atklāt savu paroli. Parole jānomaina arī tad, ja ir aizdomas par ļaunprātīgu izmantošanu, un nekavējoties jāinformē administrators. Par savām aktivitātēm, saviem datiem un saturu ir atbildīgs pats lietotājs, un viņa pienākums ir ievērot likumdošanas noteikumus. Īpaši tas attiecas uz autortiesībām, preču zīmju tiesībām un nepilngadīgu personu aizsardzību. Lietotāji garantē, ka viņiem ir visas nepieciešamās tiesības attiecībā uz saturu, kas ievietots administratora datubāzē, ka šī satura lietošana un/vai apstrāde nav pretrunā ar trešo personu tiesībām (piem., tiesības uz personas attēlu, personas vārda tiesības, trešo personu prečzīmju tiesības) un ievietotais saturs nepārkāpj šos Vispārējos darījumu noteikumus vai likumdošanas noteikumus. Biedrs apņemas pēc administratora pieprasījuma apliecināt savas tiesības uz saturu. Visu lietotāju pienākums ir ievērot kopienas rokasgrāmatu (Community Guide), kas atrodama administratora vietnēs un/vai mobilajās lietotnēs sadaļā “Palīdzība un kontakti". Tas ietver arī cieņpilnu attieksmi pret citiem biedriem un draudzīgu saskarsmes stilu. Ikviens lietotājs apņemas neapvainot, nedraudēt, neprovocēt vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt citus lietotājus. Lietotāji apņemas administratora vietnēs un/vai mobilajās lietotnēs ievietot vai administratoram nosūtīt tikai tādu saturu, kas nav klasificējams kā “aizliegtais saturs” atbilstoši šo Vispārējo darījumu noteikumu 6. punktam. Tāpat lietotāji apņemas administratora pakalpojumus izmantot tikai viedtālruņos vai planšetdatoros, kas atbilst šībrīža tehnikas sasniegumiem. Jebkādi pasākumi, kas kalpo vai var kalpot administratora pakalpojumu atbilstošas darbības traucēšanai, apiešanai vai kavēšanai, ir stingri aizliegti. Īpaši tas attiecas uz turpinājumā minētajiem pasākumiem jeb uzbrukumiem: XSS, SQL iesprauduzbrukums, CSRF, pikšķerēšana, DoS, DDos, Brute-Force, Session-Capturing, automatizēta vai skriptēta piekļuve un citi manuāli vai automātiski uzbrukumi vai iejaukšanās administratora pakalpojumu tehniskajā infrastruktūrā. Par jebkuriem šo noteikumu pārkāpumiem administrators ziņos atbildīgajām tiesībsargājošajām iestādēm. Visbeidzot lietotāji apņemas atbrīvot administratoru un/vai ar to saistītos uzņēmumus, kā arī tā un/vai saistīto uzņēmumu darbiniekus, pārstāvjus, dalībniekus un izpildītājus no visām trešo personu prasībām pret administratoru un/vai ar to saistītajiem uzņēmumiem, kā arī pret tā/un vai saistīto uzņēmumu darbiniekiem, pārstāvjiem, dalībniekiem un izpildītājiem par tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar saturu, ko lietotājs ievietojis administratora vietnēs un/vai mobilajās lietotnēs, vai saistīti ar citādu administratora pakalpojumu izmantošanu. Lietotājs pēc administratora pirmā pieprasījuma sedz visus nepieciešamos izdevumus par juridisko aizstāvību, tostarp tiesas un advokātu izdevumus.

5. Piešķirtās tiesības

Pārsūtot jeb augšupielādējot savu saturu (tekstus, fotoattēlus, grafiskos elementus, video kadru virknes utt.), lietotājs piešķir administratoram vienkāršas, laikā un telpā neierobežotas bezatlīdzības lietošanas tiesības pārsūtīto saturu izmantot iepriekš norādītajos administratora pakalpojumos, tostarp modificēt, attēlot, padarīt pieejamu, reproducēt un apstrādāt. Ko tas nozīmē tev? Ja tu, piemēram, savā profilā augšupielādē attēlus, pēc vajadzības tiek pielāgots to izmērs (“modificēšana”) un attēli tiek parādīti tava profila apmeklētājiem (“reproducēšana”). Taču viss saturs, ko tu publicē, vienmēr pieder tev. Neviens nedrīkst lietot tavu saturu bez tavas piekrišanas – ne komerciāliem mērķiem, ne pētījumiem vai jebkam citam.

6. Aizliegtais saturs

Lietojot platformu, jāievēro spēkā esošā likumdošana un nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības. Lietotājam īpaši aizliegts

ievietot aizvainojošu, apmelojošu, rasistisku, provokatīvu, vardarbību slavinošu, amorālu vai diskriminējošu saturu,

nepatiesus apgalvojumus,

politisku vai ideoloģisku saturu, ja vien tas netiek darīts platformas specifisku tēmu kontekstā vai politisko partiju vai ideoloģiju reklamēšanai,

lietot tiesiski (piem., ar autortiesībām vai preču zīmju tiesībām) aizsargātu saturu, ja nav atbilstoša pilnvarojuma, vai ievietot saites uz citiem telemedijiem, kuras satur prettiesisku saturu. Nav atļauts nekāds saturs par narkotiskajām vielām, medikamentiem un miesas bojājumus izraisošām vai veselību apdraudošām darbībām, un izņēmuma gadījumos to atļauts ievietot tikai ar redaktoru atļauju. Bez tam lietotājam aizliegts apgrūtināt, maldināt, publiski apsūdzēt vai provocēt citus platformas lietotājus vai darbiniekus. Lietotājiem aizliegts gan tiešā, gan netiešā veidā izmantot administratora pakalpojumu reklāmas mērķiem, proti, izplatīt telefona numurus, e-pasta adreses, saites, SMS numurus vai citu kontaktinformāciju ar mērķi nodibināt biznesa kontaktus ar citiem lietotājiem. Īpaši aizliegts citiem lietotājiem izsūtīt 0900 pakalpojumu numurus vai citus maksas pakalpojumu numurus. Tāpat ir aizliegts pakalpojuma sniedzēja vietnē ievietot saites saziņai ar līdzīgiem (komerciāliem vai nekomerciāliem) pakalpojumu sniedzējiem un vairākkārt sagatavot identisku vai gandrīz identisku saturu. Lietotājs apņemas ievietot tikai pienācīgus ierakstus un komentārus, kuri atbilst konkrētajam kontekstam (piem., atbilstoši grupai, atbilstoši forumam vai attēlam). Saskarsmes stilam jābūt pieklājīgam un lietišķam. Vēlama objektīva kritika, savukārt personīgi uzbrukumi un naidīgas izpausmes, tāpat kā diskusijas par redaktoru lēmumiem nav pieļaujamas. Ieraksti un komentāri, ar kuriem tiek pārkāpti iepriekš aprakstītie noteikumi, var tikt rediģēti vai dzēsti. Turklāt lietotāji uz laiku vai pavisam var tikt izslēgti no foruma vai platformas turpmākas lietošanas. JOYCE lietotnē kategoriski aizliegts piedāvāt un pieprasīt seksuāla rakstura pakalpojumus. Saturs vai profili, kuros tiek piedāvāts sekss pret atlīdzību, tiek dzēsti. Tas var notikt arī vēlāk, ja profila aprakstā, ClubMail vai čatos saņemtajās sūdzībās, publikācijās forumos vai citur atklājas kādas finansiālas intereses.

7. Maksas opcijas/līguma laušana

Administratora vietnēs un/vai mobilajās lietotnēs tiek piedāvātas maksas opcijas. Atbilstošās cenas lietotājam pirms galīgās iegādes skaidri un pārskatāmi tiek norādītas vietnēs un mobilajās lietotnēs. Administrators patur tiesības šīs cenas jebkurā laikā mainīt. Ja administrators piedāvā maksas opcijas, pamata pienākumi izriet no attiecīgajā līgumā atrunātajiem nosacījumiem. Lai varētu apstrādāt biedra naudas maksājumus, administrators sadarbojas ar ārējiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Noslēdzot līgumu par maksas dalību, lietotājs piekrīt norēķinu partnera Vispārējiem darījumu noteikumiem. Vispārējie darījumu noteikumi atrodami attiecīgā norēķinu partnera vietnēs. Lietotāji, kas izmanto bezmaksas dalību, no administratora pakalpojumiem var atteikties jebkurā laikā. Maksas dalības gadījumā līgumattiecības beidzas pēc tam, kad, beidzoties līguma darbības termiņam, līgumu lauž lietotājs. Lai izbeigtu līgumu, lietotājs administratora vietnēs un/vai mobilajās lietotnēs savos konta iestatījumos var atrast atbilstošu konta dzēšanas funkciju. Tāpat līgumu var izbeigt pa faksu vai e-pastu. Ja no lietošanas noteikumiem izrietošu iemeslu dēļ administrators maina, bloķē, pārbauda, dzēš kontus vai nosaka aizliegumu izmantot piedāvājumu, tas neskar pienākumu apmaksāt maksas dalību, un administrators lietotāja samaksātās summas neatmaksā.

8. Garantija

Administratora piedāvātās datubāzes un citas tehniskās ierīces atbilst šībrīža tehnikas sasniegumiem. Administrators savu iespēju robežās apņemas nodrošināt maksimālu platformas pieejamību. Tomēr problēmu, kuras nevar ietekmēt administrators (nepārvarama vara, trešo personu vaina utt.), vai tehniskās apkopes darbu dēļ ir iespējami ierobežojumi administratora pakalpojumu pieejamībā. Administrators negarantē savu mobilo lietotņu pastāvīgu pieejamību, resp., piekļuvi tām un neatbild par to darbības pārtraukumiem nepieciešamu tehniskās apkopes darbu vai jauna veida kļūdu dēļ, ja tās nav bijis iespējams paredzēt un kuras var gadīties jebkuram prasmīgam programmētājam. Tāpat administrators negarantē augšupielādētā satura patiesumu un glabāšanu. Ja saistībā ar lietošanas noteikumu pārkāpumiem kāds konts tiek dzēsts, mainīts vai bloķēts, lietotājam nav tiesību pieprasīt kontā saglabātā satura un komunikācijas datu izsniegšanu.

9. Atbildības ierobežojumi

Jebkādas prasības atlīdzināt zaudējumus, kas vērsts pret administratoru, neatkarīgi no tiesiskā pamatojuma, ir izslēgtas, ja vien netiek pierādīta administratora, tā pārstāvju vai izpildītāju tīša rīcība vai rupja nolaidība. Tas neskar administratora atbildību par kaitējumu veselībai un dzīvībai, kā arī atbildību saskaņā ar Produktatbildības likumu. Pārkāpjot būtiskas līgumsaistības, administrators ir atbildīgs par jebkuru nolaidīgu rīcību, tomēr ne vairāk kā paredzamo zaudējumu apmērā. Šie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz uzņēmumiem, kas saistīti ar administratoru, kā arī uz administratora un/vai ar administratoru saistīto uzņēmumu darbinieku, pārstāvju, dalībnieku un izpildītāju personīgo atbildību.

10. Tiesību pārkāpumi

Administrators respektē trešo personu tiesības un ir atbilstoši ieinteresēts liegt publicēt pretlikumīgu saturu, ko ievieto lietotāji. Ja lietotājs uzskata, ka saturs pārkāpj viņa tiesības (piem., tiesības uz personas attēlu, personas vārda tiesības, preču zīmju tiesības) vai citas tiesības, administrators lūdz par to detalizēti paziņot. Administrators nekavējoties izmeklēs visus nopietnos paziņojumus par tiesību pārkāpumiem un spers attiecīgus juridiskos soļus. Jebkāda ļaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

11. Tiesības uz datubāzi

Visas tiesības (autortiesības, preču zīmju un citas tiesības) uz datubāzes sistēmu, datubāzi un ievietoto saturu, datiem un citiem elementiem pieder tikai un vienīgi administratoram. Tas neskar lietotāju tiesības uz viņu ievietoto saturu. Administratora vietnēs un mobilajās lietotnēs nedrīkst mainīt autortiesību norādes vai citas atzīmes par tiesību aizsardzību. Administratora datubāzes saturu nekādā gadījumā un nekādā formā nedrīkst izmantot savas datubāzes izveidošanai vai komerciālai datu analīzei, vai uzziņām. Datubāzes vai tās atsevišķu elementu integrēšana vai citāda apvienošana ar citām datubāzēm vai metadatubāzēm nav pieļaujama.

12. Strīdu risināšana

Eiropas Komisija piedāvā platformu patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma), kurai var piekļūt, izmantojot šādu URL: http://ec.europa.eu/consumer/odr. Administratora pienākums nav piedalīties strīda izšķiršanas procesā, kas norisinās patērētāju tiesību aizsardzības iestādē, un nav arī gatavs to darīt.

13. Nobeiguma noteikumi

Spēkā ir tikai Vācijas likumdošana. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ar patērētājiem ārvalstīs, paliek spēkā un tiek piemēroti attiecīgās valsts saistošie noteikumi vai ar tiesas lēmumu noteiktā aizsardzība. Ja lietotājs ir komersants Vācijas Komerclikuma izpratnē, piekritīgā tiesa visām prasībām, kas izriet no vai pamatojas uz administratora pakalpojumu izmantošanu, ir Leipcigā, Vācijā. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad lietotājs pēc līguma noslēgšanas maina savu dzīvesvietu uz ārvalstīm vai ja viņa jurisdikcija neatrodas Vācijā. Ja šo lietošanas noteikumu atsevišķi nosacījumi nav spēkā pilnībā vai daļēji vai arī vēlāk zaudē savu spēku pilnībā vai daļēji, tas neietekmē visas pārējās šo lietošanas noteikumu daļas, kuras attiecīgie nosacījumi neskar. Spēkā neesošo noteikumu vietā stājas likumdošanas noteikumi, kuri no saimnieciskā aspekta ir vistuvākie vēlamajiem noteikumiem. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad lietošanas noteikumos kādi nosacījumi iztrūkst.

Eiropas Savienībā ir izveidota platforma patērētāju ārpustiesas strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma). Platforma atrodama vietnē ec.europa.eu/consumer/odr.
Mūsu pienākums nav piedalīties strīda izšķiršanas procesā, kas norisinās patērētāju tiesību aizsardzības iestādē, un neesam arī gatavi to darīt.