GEBRUIKSVOORWAARDEN / Algemene Voorwaarden

Andere belangrijke informatie:

* Privacyyverklaring

De volgende gebruiksvoorwaarden regelen de voorwaarden voor het gebruik van de websites en/of mobiele apps van F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig (hierna ‘exploitant’ genoemd).

Gebruikers kunnen op de websites en/of in de apps van de exploitant o.a. de door hem ter beschikking gestelde informatie opvragen. Daarnaast hebben gebruikers o.a. de mogelijkheid om teksten, foto’s, gegevens, grafieken, video’s enz. te uploaden naar de websites en/of apps van de exploitant. De inhoud die door gebruikers is geüpload, kan door andere gebruikers en natuurlijk door hem/haar zelf worden opgevraagd.

Om een soepel en beschaafd samenzijn van volwassen mensen met de meest uiteenlopende overtuigingen en opvattingen mogelijk te maken, is het onvermijdelijk dat de exploitant de gebruikers moet vragen om akkoord te gaan met bepaalde regels en procedures.

Door de mobiele apps voor iOS- en Android-apparaten (hierna ‘mobiele apps’ genoemd) van de exploitant te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden. Strijdige gebruiksvoorwaarden van gebruikers zijn geen onderdeel van de overeenkomst.

De exploitant behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. Als de gebruiksvoorwaarden worden aangepast of gewijzigd, worden gebruikers vier weken voordat deze van kracht worden per e-mail hiervan op de hoogte gesteld. Als de gebruiker niet binnen vier weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe gebruiksvoorwaarden, gelden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden als geaccepteerd. In geval van bezwaar heeft de exploitant het recht om de contractuele relatie te beëindigen. De exploitant zal de gebruiker in de e-mail waarin de gewijzigde voorwaarden worden aangekondigd, apart informeren over het belang van deze periode van vier weken.

1. DIENSTEN VAN DE EXPLOITANT

De exploitant stelt websites en mobiele apps ter beschikking waarmee de gebruikers o.a. bepaalde inhoud kunnen uploaden of op andere wijze inhoud kunnen toevoegen. De exploitant zorgt er o.a. voor dat deze inhoud door andere gebruikers kan worden opgevraagd.

De registratie op de websites en/of mobiele apps van de exploitant en het gebruik ervan is gratis. Aan het alleen registreren en gebruiken van de websites en/of mobiele apps van de exploitant in het kader van een basis-lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Betaalde opties zijn duidelijk als zodanig gemarkeerd en kunnen door de gebruiker desgewenst afzonderlijk worden geboekt.

Het aanbod van de exploitant is louter en alleen gericht op meerderjarige, handelingsbekwame personen, rechtspersonen en personen-vennootschappen. Minderjarigen mogen zich niet registreren op de websites en/of in de mobiele apps van de exploitant.

De exploitant voert in principe geen controle uit op de door gebruikers geüploade en ingevoerde inhoud. Hij kan daarom de juistheid, geschiktheid en kwaliteit ervan dan ook niet garanderen. Tegelijkertijd behoudt de exploitant zich het recht voor om de publicatie van inhoud en gegevens o.a. in profielen naar eigen goeddunken af te wijzen, te corrigeren of te verwijderen en/of een gebruikersaccount tijdelijk of permanent te blokkeren. De exploitant neemt dit in overweging bij schending van deze AV of wettelijke bepalingen, als hij onjuiste informatie signaleert of om andere zwaarwegende redenen.

Ter bescherming tegen fake-profielen en dubieuze aanbiedingen behoudt de exploitant zich het recht voor om bij gelegenheid gebruikersaccounts te controleren op echtheid en rechtmatigheid en hiervoor bepaalde documenten, bijv. verificatiefoto’s of een kopie van het identiteitsbewijs bij de gebruiker op te vragen. Het staat de gebruiker vrij om op een dergelijk verzoek van de exploitant te reageren. Als een gebruiker niet voldoet aan een dergelijk verzoek, behoudt de exploitant zich het recht voor om het account te verwijderen.

Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op het gebruik van de diensten van de exploitant en/of de publicatie van inhoud op de websites en/of in de mobiele apps van de exploitant. Bij schending van deze AV, wettelijke bepalingen of als er andere zwaarwegende redenen zijn, bijvoorbeeld een verstoring van het harmonieus samenzijn van gebruikers van de websites en/of de apps, kan de exploitant de gebruikers een virtueel huisverbod opleggen en hen uitsluiten van toekomstig gebruik van zijn diensten.

Voor leden met een huisverbod is het verboden om zich opnieuw te registreren voor het aanbod. Wanneer een huisverbod wordt omzeild door een nieuwe registratie onder een nieuw pseudoniem, dan worden de accountgegevens direct na bekendwording verwijderd. Tegen voormalige leden met een huisverbod die zich herhaaldelijk opnieuw proberen aan te melden, worden juridische stappen ondernomen waaraan kosten zijn verbonden.

In geval van ernstige persoonlijke aanvallen, beledigingen, laster en bedreigingen of ander strafrechtelijk relevant gedrag behoudt de exploitant zich het recht voor om instanties in te schakelen voor wetshandhaving. De beoordeling van een situatie die leidt tot een wijziging, afwijzing, verwijdering, blokkering of tot het opleggen van een virtueel huisverbod is naar goeddunken van de exploitant.

Diensten, functies en inhoud van het platform kunnen op elk willekeurig moment door de exploitant worden gewijzigd, uitgebreid of ingeperkt. Als het hierbij gaat om betaalde opties, zorgt de exploitant voor een passende compensatie.

De communicatie tussen de gebruikers, bijv. via ClubMail, verloopt zonder inzage van moderatoren van de exploitant. Indien sprake is van een wettelijke, gerechtelijke of ambtelijke verplichting van de exploitant, kan de exploitant daartoe onderzoek doen en bijbehorend bewijsmateriaal aan instanties verstrekken.

Als een gratis gebruikersaccount langer dan 3 maanden niet wordt gebruikt, kan de exploitant dit account zonder toelichting of aankondiging verwijderen. In dit geval is er geen recht op bewaren of opnieuw publiceren van gegevens.

2. OVEREENKOMST/ACCOUNTS

Om de functies van de mobiele apps te kunnen gebruiken, moet de gebruiker zich gratis registreren. Voor deze registratie heeft de gebruiker een geldig e-mailadres nodig. Bij de registratie kunnen de gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen. Vervolgens krijgen ze een persoonlijk account (gebruikersaccount). Eventuele foutief ingevoerde gegevens kunnen voor het plaatsen van de bestelling op de bestelpagina worden gecorrigeerd. Door zich te registreren als lid resp. een profiel aan te maken, geeft de gebruiker aan een gebruiksovereenkomst aan te willen gaan. Er is geen aanspraak op het afsluiten van een overeenkomst. Het succesvol doorlopen van de registratie geldt als totstandkoming van de overeenkomst. Een afzonderlijke acceptatie door de exploitant is niet vereist. De tekst van de overeenkomst wordt niet bij de exploitant opgeslagen. Momenteel is het afsluiten van een overeenkomst alleen mogelijk in het Duits.

Het gebruik van de diensten van de exploitant voor wat de basisfuncties betreft is gratis. Gebruikers kunnen tegen betaling extra diensten aanschaffen. De respectievelijke prijzen worden voor gebruikers duidelijk en inzichtelijk weergegeven op de websites en in de mobiele apps van de exploitant vóór de definitieve aankoop. De exploitant behoudt zich het recht voor om deze prijzen op elk moment te wijzigen.

Bij het boeken van betaalde functies voor een bepaalde periode sluit de gebruiker een abonnement af dat afhankelijk van de geselecteerde periode automatisch wordt verlengd, tenzij de gebruiker binnen de aangegeven periode van 24 uur voor het einde van de betreffende periode opzegt.

Er is slechts één account per persoon toegestaan. Stellen kunnen naast het gemeenschappelijke stel-profiel ook elk een solo-profiel aanmaken. Commerciële aanbieders mogen puur voor privégebruik een extra profiel aanmaken. Bij schending van deze regeling behoudt de exploitant zich het recht voor om het gebruikersaccount te verwijderen.

Commerciële aanbieders of gebruikers met financiële belangen dienen in hun profiel hun doelstelling kenbaar te maken en bij de registratie het overeenkomstige account-type te gebruiken. Op aanvraag van de exploitant dient de gebruiker zijn hoedanigheid als commerciële gebruiker aan te tonen, bijvoorbeeld door het overleggen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als deze verplichting niet wordt nagekomen, is de exploitant gerechtigd om het account te verwijderen.

3. HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand kwam. Om van je herroepingsrecht gebruik te maken, stuur je ons,

F&P GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 12
04107 Leipzig
E-mail: support@joyce.app

een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of een e-mail) waarin je ons informeert over je besluit om je overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht. Voor het voldoen aan de herroepingstermijn kun je volstaan met toezenden van de mededeling dat jij je herroepingsrecht wilt uitoefenen voordat de herroepingstermijn is verlopen.

Gevolgen van herroeping
Als je deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht je alle bedragen terug te betalen, die wij van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van aanvullende kosten als gevolg van je keuze voor een andere dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering), en wel per omgaande en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij je mededeling van herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met je anders is overeengekomen; in geen geval wordt je vanwege de terugbetaling een vergoeding in rekening gebracht.

Model-herroepingsformulier
Wanneer je de overeenkomst wilt herroepen, vul je onderstaand formulier in en stuur je het op aan:

F&P GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 12,
04107 Leipzig
E-mail: support@joyce.app

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is

Einde herroeping

4. VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

Gebruikers zijn verplicht om bij registratie uitsluitend waarheidsgetrouwe, volledige en actuele gegevens over zichzelf te verstrekken en moeten voldoen aan de minimumvoorwaarden voor het plaatsen van inhoud op de websites en/of in de mobiele apps van de exploitant. Bij wijzigingen moeten gebruikers deze gegevens actualiseren. Als er een aanpassing van het account nodig is die de gebruiker niet zelf kan doorvoeren, moet contact worden opgenomen met de exploitant. In geval van gegronde twijfel aan de echtheid van gegevens kan de exploitant ter bescherming van de andere leden tegen fake-profielen het account voorwaardelijk blokkeren en de gebruiker verzoeken om de echtheid ervan aan te tonen. Als de gebruiker niet aan het verzoek voldoet, is de exploitant gerechtigd het account te verwijderen.

Wachtwoorden worden gebruikt om te voorkomen dat onbevoegden de websites en/of mobiele apps gebruiken. Wachtwoorden mogen daarom niet aan derden worden doorgegeven, moeten worden beveiligd tegen toegang door derden en dienen voor de eigen veiligheid regelmatig te worden gewijzigd. De exploitant zal gebruikers nooit naar het wachtwoord vragen. Bij een vermoeden van misbruik moet het wachtwoord worden gewijzigd en de exploitant onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de eigen activiteiten, gegevens en inhoud en voor de naleving van de wettelijke voorschriften. Dit betreft met name auteursrecht, merkbescherming en bescherming van minderjarigen. Gebruikers garanderen dat zij over alle vereiste rechten beschikken voor de inhoud die zij aanmaken in de database van de exploitant, dat op het gebruik en/of de toepassing van deze inhoud geen rechten van derden rusten (bijv. recht van eigen foto, naamrecht en logorecht van derden) en dat de aangemaakte inhoud niet strijdig is met deze AV of met wettelijke bepalingen. Het lid is verplicht om bij navraag van de exploitant de rechtmatigheid van de inhoud aan te tonen.

Alle gebruikers zijn verplicht om zich te houden aan de spelregels die kunnen worden bekeken op de websites en/of in de mobiele apps van de exploitant bij ‘Help en Contact’. Hiertoe behoort onder andere het respectvol omgaan met andere leden en een vriendelijk taalgebruik. Het is geen enkele gebruiker toegestaan om andere gebruikers te beledigen, te bedreigen, te provoceren of op welke wijze dan ook lastig te vallen.

Het is gebruikers alleen toegestaan om inhoud op de websites en/of in de mobiele apps van de exploitant te plaatsen resp. aan de exploitant te versturen die niet onder punt 6 van deze AV als ‘verboden inhoud’ is geclassificeerd.

Verder mogen gebruikers de diensten van de exploitant uitsluitend oproepen en ervan gebruikmaken via volgens de huidige stand der techniek gangbare smartphones of tablets. Alle maatregelen die (kunnen) leiden tot ondermijning, ontwijking of beperking van de juiste werking van de diensten van de exploitant, zijn ten strengste verboden. Dit geldt met name voor de hieronder vermelde maatregelen resp. aanvallen: XSS, SQL-injectie, CSRF, phishing, DoS, DDos, brute-force, session-capturing, geautomatiseerde of scriptgestuurde aanvallen en overige handmatige of geautomatiseerde aanvallen of ingrepen in de technische infrastructuur van de diensten van de exploitant. De exploitant meldt elke schending van deze regeling bij de desbetreffende rechtshandhavende instantie.

Tenslotte verplichten gebruikers zich ertoe om de exploitant en/of aan hem gelieerde bedrijven evenals zijn werknemers, vertegenwoordigers, partners en/of plaatsvervangers van de aan hem gelieerde bedrijven te vrijwaren van alle claims die derden indienen wegens schending van hun rechten als gevolg van door de gebruiker op de websites en/of in de mobiele apps van de exploitant geplaatste inhoud of vanwege ander gebruik van de diensten van de exploitant door de gebruiker tegen de exploitant en/of aan hem gelieerde bedrijven evenals zijn werknemers, vertegenwoordigers, partners en/of plaatsvervangers van de aan hem gelieerde bedrijven. De gebruiker neemt bij het eerste verzoek daartoe alle kosten voor de benodigde juridische kosten van de exploitant op zich, waaronder procedurele kosten en advocaatkosten.

5. TOEKENNING VAN RECHTEN

Met het versturen resp. uploaden van inhoud (teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s enz.) kent de gebruiker de exploitant het belangeloze, eenvoudige en in tijd en ruimte onbegrensde recht toe om de overgedragen inhoud op of via bovengenoemde diensten te gebruiken, te wijzigen, aan te bieden, toegankelijk te maken, te reproduceren en te verspreiden.

Wat betekent dat voor jou?

Als je foto’s uploadt voor bijvoorbeeld jouw profiel, dan worden deze zo nodig qua formaat aangepast (‘gemodificeerd’) en getoond aan de bezoekers van jouw profiel (‘gereproduceerd’). Alle inhoud die je plaatst, blijft echter jouw eigendom. Niemand mag van jouw inhoud gebruikmaken zonder jouw expliciete toestemming, of het nu gaat om commerciële dan wel om onderzoeks- of andere doeleinden.

6. VERBODEN INHOUD

Bij het gebruik van het platform moet de geldende wetgeving worden nageleefd en mogen de rechten van derden niet worden geschonden. In het bijzonder is het de gebruiker het plaatsen verboden van:

wettelijk beschermde (bijv. door auteursrecht of merkenrecht) inhoud zonder daartoe bevoegd te zijn; links naar andere media met illegale inhoud.

Bij JOYCE is geen ruimte voor erotische content gericht op minderjarigen.

Elke inhoud over drugs, medicijnen en praktijken die schadelijk zijn voor het lichaam of de gezondheid in gevaar brengen, is in principe verboden en vereist de uitzonderlijke goedkeuring van de moderatoren.

Verder is het de gebruiker verboden om andere gebruikers of medewerkers van het platform lastig te vallen, te misleiden, publiekelijk te verdenken of te provoceren.

Het is gebruikers niet toegestaan om de diensten van de exploitant direct of indirect te misbruiken voor reclamedoeleinden. Daarom is het verboden om telefoonnummers, e-mailadressen, links, sms-nummers en andere contactgegevens te verspreiden met het oog op commercieel contact met andere gebruikers. Met name het aan andere gebruikers doorgeven van 0900-nummers of andere nummers voor diensten met toegevoegde waarde is verboden. Verder is het verboden om op de website van de aanbieder te verwijzen naar het aanbod van vergelijkbare (commerciële of niet-commerciële) dienstverleners om contact te leggen en om meerdere keren identieke of vrijwel identieke inhoud te plaatsen.

De gebruiker verbindt zich ertoe om alleen gekwalificeerde bijdragen en opmerkingen te plaatsen die overeenkomen met de desbetreffende context (bijv. van de relevante groep, het relevante forum of afbeelding). De gebruikte toon moet beleefd en objectief zijn. Objectieve kritiek is gewenst, persoonlijke aanvallen en hatelijkheden moeten worden vermeden, evenals discussies over beslissingen van moderatoren.

Bijdragen en opmerkingen die in strijd zijn met de bovenstaande regels kunnen worden gemodereerd of verwijderd. Gebruikers kunnen tijdelijk of permanent worden uitgesloten van het verdere gebruik van het forum of het platform.

Het aanbieden van en vragen om seksuele diensten is in JOYCE uitdrukkelijk verboden. Dergelijke inhoud of profielen die seks tegen betaling aanbieden, worden verwijderd. Dit kan ook achteraf gebeuren als er financiële belangen bekend worden uit de profielbeschrijving, uit klachten over ClubMails of chats, berichten in de forums of elders.

7. BETAALDE OPTIES/OPZEGGING

Op de websites en/of in de mobiele apps van de exploitant worden betaalde opties aangeboden. De respectievelijke prijzen worden voor gebruikers duidelijk en inzichtelijk weergegeven op de websites en/of in de mobiele apps van de exploitant vóór de definitieve aankoop. De exploitant behoudt zich het recht voor om deze prijzen op elk moment te wijzigen.

Voorzover de exploitant zelf betaalde opties aanbiedt, gelden als primaire verplichtingen de hiertoe overeengekomen voorwaarden. Om betalingen voor betaalde lidmaatschappen te kunnen verwerken, werkt de exploitant samen met externe betaaldiensten. Door een betaald lidmaatschap af te sluiten, gaan gebruikers akkoord met de Algemene Voorwaarden van deze betaaldiensten. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de websites van de respectievelijke partners.

Gebruikers kunnen hun gratis lidmaatschap met betrekking tot de diensten van de exploitant op elk moment opzeggen. Bij betaalde lidmaatschappen eindigt de contractuele relatie na opzegging door de gebruiker aan het einde van de overeengekomen termijn. Voor de opzegging hebben gebruikers een dienovereenkomstige account-verwijderen-functie in hun account-instellingen op de websites en/of in de mobiele apps van de exploitant. Opzeggen per fax of e-mail is eveneens mogelijk.

Als accounts op grond van de gebruiksvoorwaarden van de zijde van de exploitant worden gewijzigd, geblokkeerd, gecontroleerd, verwijderd of een huisverbod hebben gekregen, dan blijven de betalingsverplichtingen ten aanzien van het betaalde lidmaatschap onveranderd en vindt geen teruggave plaats van reeds door de gebruiker aan de exploitant betaalde bijdragen.

8. WAARBORGEN

De door de exploitant beschikbaar gestelde database en andere technische voorzieningen voldoen aan de actuele stand der techniek. De exploitant spant zich in voor een maximale beschikbaarheid van het platform. Tegelijkertijd kunnen problemen buiten de invloedssfeer van de exploitant (overmacht, verwijtbaarheid van derden enz.) of onderhoudswerkzaamheden leiden tot tijdelijke beperking van de bereikbaarheid van de diensten van de exploitant. De exploitant garandeert geen continue bereikbaarheid resp. oproepbaarheid van zijn mobiele apps en is niet aansprakelijk voor uitval vanwege noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden of nieuwe fouten, voorzover deze niet te voorzien waren en ook een gedegen, goede programmeur kunnen overkomen.

De exploitant stelt zich verder niet garant voor de echtheid en het bewaren van de geüploade inhoud. Als een account vanwege een schending van de gebruiksovereenkomst wordt verwijderd, gewijzigd of geblokkeerd, kan geen aanspraak worden gemaakt op het opnieuw publiceren van de met het account opgeslagen inhoud en communicatiegegevens.

9. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Alle aanspraken op schadevergoeding door de exploitant worden, onafhankelijk van de rechtsgrond, uitgesloten, tenzij de exploitant, diens wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger opzet of grove nalatigheid te verwijten valt. De aansprakelijkheid van de exploitant voor schade aan leven, lichaam en gezondheid alsmede de aansprakelijkheid volgens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, blijven onveranderd. Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de exploitant aansprakelijk voor nalatigheid, maar alleen in de mate waarin de schade voorzienbaar was.

Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor aan de exploitant gekoppelde ondernemingen en voor persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers, partners en agenten van de exploitant en/of aan de exploitant gelieerde ondernemingen.

10. INBREUK

De exploitant respecteert de rechten van derden en is er dan ook op gespitst om publicatie van inbreuk makende inhoud die door gebruikers is aangemaakt, te voorkomen. Als een gebruiker van oordeel is dat bepaalde inhoud inbreuk maakt op zijn rechten (bijv. recht van eigen foto, naamrecht en merkrecht) of die van een ander, dan vraagt de exploitant om een gedetailleerde melding daarvan. De exploitant gaat alle ernstige meldingen over inbreuk op rechten direct na en neemt de passende juridische stappen. Misbruik wordt bestraft.

11. DATABASE-RECHT

Alle rechten (auteurs-, merk- en andere rechten) m.b.t. gegevensverzamelingen, de database en de aangemaakte inhoud, gegevens en overige elementen liggen uitsluitend bij de exploitant. Rechten van gebruikers op de door hen aangemaakte inhoud worden hierdoor niet aangetast.

Aanwijzingen over auteursrechten of overige vermeldingen van beschermende rechten op de website of in de mobiele apps van de exploitant mogen niet worden gewijzigd.

De inhoud van de database van de exploitant mag in geen geval worden gebruikt voor het aanmaken van een eigen database in welke vorm dan ook of voor commercieel datagebruik of voor uitwisseling van informatie.

De integratie of koppeling van de database of afzonderlijke elementen ervan met andere databases of meta-databases is niet toegestaan.

12. GESCHILLENBESLECHTING

De EU-Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR-platform) ter beschikking op de volgende URL: www.ec.europa.eu/consumers/odr. De exploitant is niet verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

13. SLOTBEPALINGEN

Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing. Bij contracten met consumenten buiten Duitsland blijven dwingende bepalingen of de door rechterlijke beslissingen gegarandeerde bescherming van het betreffende vestigingsland in stand en worden dienovereenkomstig toegepast.

Rechtspraak voor alle aanspraken op en op grond van het gebruik van de diensten van de exploitant vindt plaats in Leipzig, Duitsland, tenzij de gebruiker een handelaar betreft in de zin van het Duitse Handelswetboek. Hetzelfde geldt als de gebruiker na het tot stand komen van de overeenkomst naar het buitenland verhuist of in Duitsland geen algemeen bevoegde rechtbank heeft.

In het geval dat afzonderlijke bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet of slechts gedeeltelijk rechtsgeldig zijn, of later hun rechtsgeldigheid geheel of gedeeltelijk verliezen, dan blijven de gebruiksvoorwaarden die hierdoor niet worden aangetast, onverminderd van kracht. Op de plek van de niet-rechtsgeldige regeling worden de wettelijke bepalingen van kracht die economisch gezien het dichtst bij de gewenste regeling komen. Hetzelfde geldt als er leemtes zijn in deze gebruiksvoorwaarden.