PODMÍNKY POUŽITÍ / VOP

Další důležité informace:

*Prohlášení o ochraně osobních údajů

Následující podmínky použití stanovují podmínky pro používání webových stránek a/nebo mobilních aplikací společnosti F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Německo (dále jen „provozovatel“).

Uživatelé mohou prostřednictvím webových stránek a/nebo mobilních aplikací provozovatele mimo jiné získávat informace, které zde provozovatel poskytl k dispozici. Kromě toho mají uživatelé možnost nahrávat na webové stránky a/nebo do mobilních aplikací provozovatele texty, obrázky, data, grafický materiál, filmové sekvence atd. K obsahu nahranému uživateli mohou přistupovat ostatní uživatelé a samozřejmě i samotní uživatelé.

Aby bylo umožněno bezproblémové a kultivované soužití mezi dospělými lidmi s různými názory a postoji k životu, je nezbytné, aby provozovatel od uživatelů požadoval jejich souhlas s určitými pravidly a postupy.

Používáním mobilních aplikací pro zařízení iOS a Android (dále jen „mobilní aplikace“) provozovatele uživatel souhlasí s platností těchto podmínek použití. Odporující podmínky použití ze strany uživatelů se nestávají součástí smlouvy.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat nebo měnit podmínky použití. Pokud budou podmínky použití upraveny nebo změněny, budou o tom uživatelé informováni e-mailem čtyři týdny před tím, než tyto podmínky vstoupí v platnost. Pokud uživatel během těchto čtyř týdnů od obdržení e-mailu nevznese námitky proti platnosti nových podmínek použití, budou takto změněné podmínky použití považovány za přijaté. V případě námitky má provozovatel právo ukončit smluvní vztah. Provozovatel bude uživatele o významu tohoto čtyřtýdenního období informovat v samostatném e-mailu, který bude obsahovat změněné podmínky.

1. Služby provozovatele

Provozovatel poskytuje webové stránky a mobilní aplikace, prostřednictvím kterých mohou uživatelé mimo jiné nahrávat nebo jiným způsobem vkládat obsah. Provozovatel mimo jiné umožňuje dostupnost tohoto obsahu.

Registrace na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích provozovatele a jejich používání je zdarma. Pouhou registrací či používáním webových stránek a/nebo mobilních aplikací provozovatele v rámci základního členství nevznikají žádné poplatky. Placené volby jsou jako takové jasně označeny a uživatel si je může, pokud si to přeje, zakoupit samostatně.

Nabídka provozovatele je zaměřena výhradně na plnoleté osoby způsobilé k právním úkonům, právnické osoby a sdružení soukromých osob. Nezletilé osoby se nesmí registrovat na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích provozovatele.

Provozovatel nekontroluje obsah nahraný nebo vložený uživateli. Nemůže proto zaručit jeho správnost, vhodnost ani kvalitu. Provozovatel si nicméně vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout zveřejnění obsahu a informací mimo jiné v profilech, opravit je nebo je odstranit a dočasně a/nebo trvale zablokovat uživatelský účet. To připadá v úvahu zejména tehdy, pokud se provozovatel dozví o porušení těchto VOP nebo zákonných ustanovení, odhalí-li nesprávné informace, nebo pokud k tomu existují jiné závažné důvody.

V zájmu ochrany před podvody a pochybnými nabídkami si provozovatel vyhrazuje právo ověřovat při takové příležitosti pravost nebo správnost uživatelských účtů a vyžádat si od uživatelů určité dokumenty, jako jsou fotografie pro účely ověření nebo kopie průkazů totožnosti. Je na vůli uživatelů, zda budou na takovou žádost provozovatele reagovat. Pokud nebudou uživatelé na takovou žádost reagovat, vyhrazuje si provozovatel právo účet smazat.

Uživatelé nemají žádný nárok na používání služeb provozovatele a/nebo zveřejnění obsahu na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích provozovatele. V případě porušení těchto VOP či zákonných ustanovení nebo pokud existují jiné závažné důvody, například narušení harmonického soužití uživatelů webových stránek a/nebo aplikací, může provozovatel uživatelům virtuálně zakázat přístup, tj. vyloučit je z budoucího užívání jeho služeb.

Členům, kterým byl zakázán přístup, se zakazuje opětovná registrace k nabídkám provozovatele. Pokud bude zákaz přístupu obejit novou registrací pod novým pseudonymem, budou údaje k účtu ihned po odhalení vymazány. Proti bývalým členům, na které se vztahuje zákaz přístupu a kteří se opakovaně budou pokoušet zaregistrovat, budou podniknuty právní kroky a náklady na ně ponesou tito bývalí členové.

V případě závažných osobních útoků, urážek, zlých pomluv a hrozeb nebo jiného chování, které je relevantní z hlediska trestního práva, si provozovatel vyhrazuje právo obrátit se na orgány činné v trestním řízení. Posouzení situace, která vede ke změně, odmítnutí, výmazu, zablokování nebo vydání zákazu přístupu, je na uvážení provozovatele.

Provozovatel může služby, funkce a obsah platformy kdykoli změnit, rozšířit nebo omezit. Pokud se jedná o placené volby, postará se provozovatel o přiměřenou kompenzaci.

Komunikace mezi uživateli, např. prostřednictvím klubového mailu, probíhá bez možnosti nahlédnutí ze strany provozovatele. Pokud existuje právní, soudní nebo úřední povinnost provozovatele, může provozovatel provést příslušné šetření a poskytnout odpovídající důkazy úřadům.

Pokud nebude bezplatný účet uživatele používán déle než 3 měsíce, může jej provozovatel bez dalšího upozornění smazat. V takovém případě neexistuje nárok na uložení nebo vydání údajů.

2. Uzavření smlouvy/účty

Aby bylo možné používat funkce mobilních aplikací, musí se uživatel zdarma zaregistrovat. Registrace vyžaduje platnou e-mailovou adresu uživatele. Při registraci si mohou uživatelé zvolit uživatelské jméno a heslo. Poté bude vytvořen osobní účet (uživatelský účet). Jakékoli chyby v zadání lze před odesláním objednávky opravit na stránce s objednávkou. Členskou registrací nebo vytvořením profilu člen předkládá nabídku na uzavření smlouvy o užívání. Na uzavření smlouvy neexistuje žádný nárok. Po úspěšné registraci je uzavření smlouvy potvrzené. Zvláštní souhlas provozovatele není nutný. Text smlouvy provozovatel neukládá. V současné době lze smlouvu uzavřít pouze v německém jazyce.

Uživatelé se mohou zaregistrovat také pomocí Connect funkcí třetích stran (např. přihlášení přes Facebook). V takovém případě se vybrané údaje z příslušných profilů uživatele přenesou do databáze provozovatele. Při registraci prostřednictvím Connect funkcí uživatel souhlasí s příslušnými podmínkami třetí strany a dále souhlasí s tím, že do databáze provozovatele budou přeneseny určité údaje.

Využívání služeb provozovatele je v rozsahu základních funkcí bezplatné. Uživatelé si mohou za poplatek zakoupit různé přidané hodnoty. Příslušné ceny jsou uživatelům jasně zobrazeny na webových stránkách a v mobilních aplikacích provozovatele ještě před samotným zakoupením. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny kdykoli měnit.

Při nákupu placených funkcí na určitou dobu uživatel uzavře předplatné, které se v závislosti na vybraném období automaticky prodlužuje, pokud jej uživatel neukončí ve stanoveném období, a to 24 hodin před jeho uplynutím.

Povolen je pouze jeden účet na osobu. Páry si mohou kromě společného párového profilu vytvořit i samostatný profil. Komerčním poskytovatelům je dovoleno vytvořit si další profil pro čistě soukromé použití. V případě porušení tohoto ustanovení si provozovatel vyhrazuje právo smazat účty uživatele.

Komerční nabídky nebo uživatelé s finančními zájmy musí ve svém profilu uvést, že se jedná o komerční nabídku nebo o uživatele s finančními zájmy, a při registraci použít odpovídající typ účtu. Na žádost provozovatele musí uživatel předložit doklad, který prokazuje, že se jedná o komerčního uživatele, například živnostenský list nebo podobné oprávnění. V případě porušení této povinnosti je provozovatel oprávněn účet smazat.

3. Pokyny pro spotřebitele pro odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní. Lhůta pro odstoupení činí 14 dní od uzavření smlouvy. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás, tj. provozovatele:

F&P GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 12
04107 Leipzig
e-mail: support20@joyce.app

o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Chcete-li dodržet lhůtu pro odstoupení, stačí, když sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste si vybral(a) jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bez zbytečných odkladů a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto zpětnou úhradu použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použil(a) pro původní transakci, ledaže by s vámi bylo výslovně dohodnuto něco jiného. Za tuto platbu vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět na adresu:

F&P GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 12
04107 Leipzig
e-mail: support20@joyce.app

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
Jméno spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud má toto oznámení papírovou formu)
Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Konec pokynů pro odstoupení od smlouvy

4. Povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují poskytovat při registraci výhradně pravdivé, úplné a aktuální informace o své osobě a dodržovat minimální požadavky na zveřejňování obsahu na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích provozovatele. V případě změn budou uživatelé tyto údaje aktualizovat. Pokud je nutná změna účtu, kterou uživatel nemůže sám ovlivnit, musí informovat provozovatele. Pokud existují oprávněné pochybnosti o pravosti údajů, může provozovatel dočasně zablokovat účet, aby ochránil ostatní členy před možnými podvody, a požádat uživatele o prokázání pravosti. Pokud uživatel této žádosti nevyhoví, je provozovatel oprávněn účet smazat.

Hesla slouží k tomu, aby webové stránky a/nebo mobilní aplikace nemohly používat neoprávněné osoby. Nesmějí být předávána třetím stranám, musí být chráněna proti přístupu třetích stran a je třeba je pravidelně měnit kvůli vlastní bezpečnosti. Provozovatel nikdy nepožádá uživatele o sdělení jeho hesla. Pokud existuje podezření na zneužití, je třeba heslo změnit a okamžitě informovat provozovatele

Uživatel odpovídá za své činnosti, informace a obsah a je povinen dodržovat zákonná ustanovení. To se týká zejména autorských práv, ochrany známek a ochrany mladistvých. Uživatelé zaručují, že vlastní všechna potřebná práva na obsah, který vkládají do databáze provozovatele, že neexistují žádná práva třetích stran (např. právo na vlastní fotografii, právo na jméno, práva na ochranné známky třetích stran), které by byly v rozporu s užíváním a/nebo využíváním tohoto obsahu, a že zveřejněný obsah neporušuje ustanovení těchto VOP nebo zákonných ustanovení. Člen se zavazuje prokázat na žádost provozovatele vlastnická práva ke svému obsahu.

Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla hry, která lze zobrazit na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích provozovatele v části „Nápověda a kontakt“. Patří sem mimo jiné jednání s ostatními členy s úctou a v přátelském tónu. Každý uživatel se zavazuje, že nebude urážet ostatní uživatele, vyhrožovat jim, provokovat je nebo je jakýmkoli jiným způsobem obtěžovat.

Uživatelé se zavazují zveřejňovat na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích provozovatele nebo poskytovat provozovateli pouze takový obsah, který není klasifikován jako „zakázaný obsah“ dle článku 6 těchto VOP.

Uživatelé se dále zavazují přistupovat ke službám provozovatele nebo je využívat výhradně prostřednictvím chytrých telefonů nebo tabletů, které odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Jakákoli opatření, která slouží nebo mohou sloužit k narušení, obcházení nebo omezení řádného průběhu služeb provozovatele, jsou přísně zakázána. To se týká zejména následujících opatření nebo útoků: XSS, SQL injection, CSRF, phishing, DoS, DDos, útok hrubou silou, session capturing, automatizovaný nebo skriptovaný přístup a další manuální a automatické útoky nebo zásahy do technické infrastruktury služeb provozovatele. Jakékoli porušení tohoto usnesení provozovatel oznámí příslušným orgánům činným v trestním řízení.

Uživatelé se také zavazují osvobodit provozovatele a/nebo s ním propojené společnosti a rovněž jeho zaměstnance, zástupce, společníky a pověřence a/nebo zaměstnance, zástupce, společníky a pověřence společností, které jsou s ním propojené, od všech nároků uplatněných třetími stranami vůči provozovateli a/nebo s ním propojeným společnostem a rovněž vůči jeho zaměstnancům, zástupcům, společníkům a pověřencům a/nebo zaměstnancům, zástupcům, společníkům a pověřencům společností, které jsou s ním propojené, z důvodu porušení jejich práv ze strany uživatele v důsledku zveřejnění obsahu na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích provozovatele nebo z důvodu jiného využití služeb provozovatele uživatelem. Na první výzvu přebírá uživatel veškeré náklady na nezbytnou právní obhajobu provozovatele, a to včetně všech soudních výloh a nákladů na právní zastoupení.

5. Přiznání práv

Odesláním nebo nahráním svého obsahu (texty, fotografie, grafický materiál, filmové sekvence, atd.) uživatel přiznává provozovateli bezplatné, jednoduché, prostorově a časově neomezené právo používat, upravovat, prezentovat, zpřístupňovat, reprodukovat a šířit přenášený obsah na službách provozovatele popsaných výše nebo jejich prostřednictvím.

Co to pro tebe znamená?

Pokud například na svůj profil nahraješ obrázky, změní se v případě potřeby jejich velikost (upravení) a tyto obrázky se zobrazí návštěvníkům tvého profilu (reprodukování). Veškerý obsah, který zveřejníš, ale vždy patří tobě. Nikdo nesmí používat tvůj obsah bez tvého výslovného souhlasu – ani komerčně, ani ke studiu nebo k jiným účelům.

6. Zakázaný obsah

Uživatelům je zakázáno přímo nebo nepřímo zneužívat službu provozovatele pro reklamní účely, tj. šířit telefonní čísla, e-mailové adresy, odkazy, čísla pro zasílání SMS nebo jiné možnosti navázání kontaktu za účelem komerčního kontaktu s ostatními uživateli. Zejména je zakázáno zasílat ostatním uživatelům servisní čísla s předvolbou 0900 nebo jiná čísla služeb s přidanou hodnotou. Dále je zakázáno odkazovat na webové stránce poskytovatele na srovnatelné (komerční nebo nekomerční) nabídky služeb za účelem navázání kontaktu. V případě nedodržení této dohody se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500,00 eur, kterou musí uživatel při nedodržení uhradit.

Je rovněž zakázáno vytvářet vícenásobně identické nebo téměř identické zprávy apod. Nahrávání rasistického, diskriminačního, vulgárního, sexistického, násilného či pornografického obsahu, obsahu odporujícího dobrým mravům nebo jiného nezákonného obsahu je zakázáno. Veškerý obsah tohoto typu bude provozovatelem bez komentáře smazán nebo vyfiltrován.

[joyce_only]Nabídka a poptávka po sexuálních službách je v rámci JOYCE výslovně zakázána. Příslušný obsah nebo profily nabízející placený sex budou odstraněny. To lze provést i zpětně, pokud budou finanční zájmy prokázány z popisu profilu, ze stížností prostřednictvím klubových mailů nebo chatů, příspěvků ve fórech nebo jinde.[/joyce_only]

7. Placené volby/výpověď

Na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích provozovatele jsou nabízeny placené volby. Příslušné ceny jsou uživateli jasně zobrazeny na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích ještě před jejich samotným zakoupením. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny kdykoli měnit.

Pokud provozovatel nabízí placené volby, jsou hlavní povinnosti stanoveny v souladu s příslušně dohodnutými podmínkami. Aby bylo možné platby za placená členství zpracovat, spolupracuje provozovatel s externími poskytovateli platebních transakcí. Uzavřením placeného členství uživatelé souhlasí s platností všeobecných obchodních podmínek těchto transakčních partnerů. VOP naleznete na webových stránkách daných transakčních partnerů.

Uživatelé mohou své bezplatné členství v souvislosti se službami provozovatele kdykoli zrušit. V případě placeného členství smluvní vztah skončí výpovědí ze strany uživatele po uplynutí sjednané doby. Výpověď lze podat prostřednictvím příslušné funkce odstranění účtu, kterou uživatelé naleznou v nastavení účtu na webových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích provozovatele. Výpověď lze podat i faxem nebo e-mailem.

Pokud provozovatel na základě podmínek použití účty změní, zablokuje, zkontroluje či odstraní nebo pokud vydá zákaz přístupu, nebudou tím platební povinnosti související s placeným členstvím nijak dotčeny a provozovatel nevrátí uživateli žádné částky, které mu uživatel již uhradil.

8. Ručení

Databáze a ostatní technická zařízení poskytovaná provozovatelem odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Provozovatel se snaží zajistit co největší dostupnost platformy. Přesto může dojít k dočasnému omezení dostupnosti služeb provozovatele v důsledku problémů, které provozovatel nemůže nijak ovlivnit (vyšší moc, zavinění třetích stran atd.), nebo v souvislosti s údržbou. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za trvalou dostupnost nebo přístupnost jeho mobilních aplikací a neručí za prostoje kvůli nezbytné správě či údržbě nebo z důvodu nově vzniklých chyb, pokud nebyly předvídatelné a mohl se jich dopustit i průměrný svědomitý programátor.

Provozovatel dále neručí za pravost a ukládání nahraného obsahu. Pokud je účet smazán, změněn nebo zablokován z důvodu porušení podmínek použití, nevzniká nárok na vydání obsahu a komunikačních údajů uložených k účtu.

9. Omezení odpovědnosti

Jakékoli nároky na náhradu škody vůči provozovateli jsou vyloučeny bez ohledu na právní základ, ledaže by provozovateli, jeho zákonným zástupcům nebo pověřencům bylo možné vytknout úmysl nebo hrubou nedbalost. Odpovědnost provozovatele za škody na životě a zdraví, jakož i odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem zůstává nedotčena. Při porušení základních smluvních závazků odpovídá provozovatel za nedbalost, avšak pouze do výše předvídatelné škody.

Výše uvedená omezení odpovědnosti se vztahují také na společnosti propojené s provozovatelem a rovněž na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců, společníků a pověřenců provozovatele a/nebo společností propojených s provozovatelem.

10. Porušování zákonů

Provozovatel respektuje práva třetích stran, a proto má zájem zabránit zveřejňování protiprávního obsahu nahraného uživateli. Pokud se uživatel domnívá, že obsah porušuje jeho práva (např. právo na vlastní fotografii, práva na jméno, práva na ochranné známky) nebo jiná práva, žádá ho provozovatel o oznámení s uvedením podrobností. Provozovatel neprodleně prošetří veškerá závažná oznámení o porušování práv a podnikne příslušné právní kroky. Jakékoli zneužití bude potrestáno.

11. Práva na databázi

Všechna práva (autorská práva, práva na ochranné známky a další ochranná práva) k systému databází, databázi a poskytnutému obsahu, údajům a ostatním prvkům náleží výhradně provozovateli. Veškerá práva uživatelů na jimi vytvořený obsah zůstávají nedotčena.

Upozornění na autorská práva nebo jiné poznámky o ochranných právech na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích provozovatele nesmí být měněny.

Obsah databáze provozovatele nesmí být v žádném případě použit k vybudování vlastní databáze v jakékoli mediální formě nebo pro komerční využití údajů nebo poskytnutí informací.

Integrace nebo jiné propojení databáze nebo jednotlivých prvků databáze s dalšími databázemi nebo metadatabázemi není dovoleno.

12. Řešení sporů

Evropská komise nabízí platformu pro řešení sporů online (platforma ODR) na následující adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Provozovatel není povinen ani ochoten se účastnit smírčího řízení před orgánem pro smírčí řízení stížností spotřebitelů.

13. Závěrečná ustanovení

Platí výhradně německé právo. V případě smluv se spotřebiteli ze zahraničí zůstávají v platnosti závazné předpisy nebo ochrana poskytovaná v rámci soudcovského práva příslušné země pobytu a budou příslušně uplatněna.

Místem soudní příslušnosti pro všechny nároky vyplývající z užívání služeb provozovatele je Lipsko, Německo, je-li uživatel obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku. Totéž platí, pokud uživatel po uzavření smlouvy přestěhuje své bydliště do zahraničí nebo pokud nemá v Německu žádnou obecnou soudní příslušnost.

Pokud by některé z ustanovení těchto podmínek použití bylo zcela nebo zčásti právně neúčinné nebo by právní účinnost zcela nebo zčásti ztratilo později, nebude tím dotčena platnost zbývajících částí těchto podmínek použití. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno zákonnými ustanoveními, která z ekonomického hlediska nejvíce odpovídají zamýšlenému neúčinnému ustanovení. To samé platí v případě chybějících ustanovení v těchto podmínkách použití.